728x90 AdSpace

 • Latest News

  Powered by Blogger.
  Wednesday, February 10, 2010

  Ibnu Taimiyah

  IBNU TAIMIYAH (Wafat tahun 1328 M.)


  A. Sejarah Ringkasnya

  Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin, Abdul Abbas bin Syihabuddin, Abu Mahasin Abd. Halim bin Majduddin, Abi Barakat Abdissalam bin Abi Muhammad Abdillah bin Abi Utsman al Khadar, bin Muhammad bin Al Khadar bin Ali bin Abdillah.

  Famili ini dinamai Ibnu Taimiyah.

  Sepanjang sejarah, bahwa asal perkataan “Taimiyah” adalah dari kakeknya yang  bernama Muhammad bin Al Khadar. Beliau ketika naik haji ke Mekkah melalui jalan Taima’.

  Sekembalinya dari haji ia dapati isterinya melahirkan seorang anak perempuan, yang kemudian diberi nama Taimiyah dan keturunannya dinamai Keturunan Ibnu Taimiyah.

  Ahmad Taqiyuddin, yang kemudian dimasyhurkan dengan Ibnu Taimiyah saja, lahir di desa Heran, sebuah desa kecil di Palestina, tanggal 10 Rabi’ul Awal tahun 661 H.

  Daerah Heran ini terkenal sedari dulu sebagai daerah Kristen Shabiin dan pola daerah orang pandai-pandai, ahli filsafat yang selalu mempermainkan akal.

  Desa ini didiami bukan oleh suku Arab tetapi oleh suku Kurdi, maka karena itu Ahmad Taqiyuddin bukanlah dari bangsa Arab tetapi dari suku Kurdi.

  Ia dari kecil belajar agama dari bapaknya, Syihabuddin. Syihabuddin adalah seorang Ulama penganut Madzhab Hanbali, begitu juga bapak Syihabuddin (nenek Ibnu Taimiyah) Majduddin juga ulama besar penganut Madzhab Hanbali.

  Setelah usia 7 tahun, yaitu tahun 667 H. Seluruh famili Ibnu Taimiyah ini mengungsi ke Damsyik, Syria, karena desanya mungkin akan diserang oleh orang kafir, tentara Tartar, yang ketika itu sudah menduduki Bagdad.

  Penduduk Damsyik ketika itu adalah campuran dari penganut-penganut Madzhab Hanbali, Madzhab Syafi’i dan Madzhab Maliki.

  Bapaknya, Syihabuddin, lantas menggabungkan diri dengan sebuah penganut madrasah agama dari Madzhab Hanbali yang ada di kota Damsyik. Dan anaknya Taqiyuddin, yakni Ibnu Taimiyah, dimasukkannya pula dalam sekolah itu. Di situlah Ibnu Taimiyah mendapat seluruh ilmunya, yaitu dari perguruan Madzhab Hanbali.

  Ibnu Taimiyah kemudian menjadi ulama besar dalam Madzhab Hanbali, bukan saja dalam ilmu fiqih, tetapi juga dalam usuluddin, dalam ilmu tauhid.

  Sayangnya, ia kemudian terpengaruh dengan faham kaum “musyabbihah dan mujassimah”, yaitu sekelompok kaum yang menyatakan bahwa Tuhan itu menyerupai manusia, pakai tangan, pakai kaki dan pakai muka.

  Di dalam fiqih pun, walaupun ia penganut Madzhab Hanbali, tetapi banyak pula fatwa-fatwanya yang berlainan dari Madzhab Hanbali yang murni.

  Jadi, Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama penganut Madzhab Hanbali yang kadang-kadang menyeleweng dari Madzhabnya.

  Ia kadang-kadang berfatwa bersendiri, bebas dari garis Madzhab Hanbali, tetapi usul fikihnya tetap menurut Madzhab Hanbali, karena ia tidak mempunyai usul fikih sendiri (Baca buku “Ibnu Taimiyah” karangan Dr. Muhammad Yusuf Musa, halaman 168-169-170_.

  Sumber-sumber dalam Madzhab Hanbali adalah :

  1. Kitabullah.

  2. Sunnah Rasul.

  3. Fatwa sahabat-sahabat.

  4. hadits Mursal atau Hadits Dha’if.

  5. Qiyas.


  Kalau diteliti kitab “Fatawi Ibnu Taimiyah” (Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah) nyatalah bahwa beliau memang benar-benar memegang garis usul Hanbali ini dalam fatwa-fatwa fikih.

  Dan ia tidak pernah mengatakan bahwa sudah menjadi Mujtahid Muthlaq, lepas dari Madzhab Hanbali.

  Di atas kami katakan bahwa ia banyak menyeleweng dari Madzhab Hanbali yang murni.

  Ibnu Bathuthah, seorang pengembara abad ke VII H. Dari Tanjah Tunisia; menerangkan dalam bukunya terkenal “Rahlah Ibnu Bathuthah” (Pengembaraan Ibnu Bathuthah) pada jilid I, halaman 57 begini:

  “Adalah di kota Damsyik seorang ahli fikih yang besar dalam Madzhab Hanbali, namanya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ia banyak membicarakan soal-soal ilmu pengetahuan, tetapi sayang “fi ‘aqlihi syai-un” (otaknya sedikit goncang).

  Penduduk kota Damsyik menghormati orang itu. Pada suatu kali ia mengajar, berdiri di atas mimbar mesjid Damsyik yang besar itu. Ia mengeluarkan fatwa-fatwa yang berlainan dari ahli fikih yang lain, sehingga ia akhirnya diadukan orang kepada Raja Nashir yang berkedudukan di Kairo. (Damsyik ketika itu di bawah kekuasaan Kairo). Ia dibawa ke Kairo dan kepadanya dihadapkan beberapa tuduhan dalam suatu pengadilan. Jaksa penuntut ketika itu namanya Syarafuddin Zawawi, seorang ahli hukum dalam Madzhab Hanbali juga.

  Ibnu Taimiyah tidak menjawab sekalian tuduhan yang dimajukan kepadanya, tetapi jawabnya hanya ucapan “La Ilaha illallah” saja. Akhirnya ia dimasukkan dalam penjara, ditahan beberapa tahun. Setelah ditahan beberapa lama di penjara Kairo, ibunya memanjatkan permohonan kepada Raja Nashir, agar anaknya itu dibebaskan.

  Raja Nashir memperkenankan permohonan ibu ini dan Ibnu Taimiyah menjadi bebas, dan pulang ke Damsyik.

  Tetapi – kata Ibnu Bathuthah – terjadi lagi hal yang serupa itu. Saya ketika itu sedang berada di Damsyik, kata Bathuthah.

  Pada hari Jum’at Ibnu Taimiyah berpidato di atas mimbar mesjid Damsyik. Di antara ucapannya dikatakan, bahwa Tuhan Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam, seperti turunnya saya ini, lalu ia turun dari mimbar.

  Ketika itu hadir seorang ulama Madzhab lain, namanya Ibnu Zahra’. Ahli fikih ini mendebat Ibnu Taimiyah, karena ia menyerupakan Tuhan dengan dirinya, tetapi beberapa orang murid Ibnu Taimiyah memukul Ibnu Zahra’ ini, dan membawanya kepada Qadhi dalam Madzhab Hanbali (Madzhab Ibnu Taimiyah). Qadhi Izzuddin menghukum Ibnu Zahra’ beberapa hari dalam penjara, tetapi ahli-ahli fikih yang lain, yaitu ahli-ahli fikih Madzhab Syafi’i dan Maliki, memprotes hukuman Qadhi Izzuddin ini dan mengajukan perkaranya kepada Raja Besar (Malikul Muluk) bernama Saifuddin Tankiz.

  Raja ini orang baik, kata Ibnu Bathuthah. Ia memerintah kepada Raja Nashir di Kairo supaya Ibnu Taimiyah dibawa ke pengadilan tinggi, karena fatwa Ibnu Taimiyah dalam agama banyak yang salah.

  Di antara fatwanya yang salah itu, kata Ibnu Bathuthah, ialah bahwa thalaq tiga dijatuhkan sekaligus jatuh satu, berziarah ke Madinah ke makam Rasulullah adalah ma’syiyat (munkar) dan lain-lain.

  Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa ibnu Taimiyah melakukan banyak kesalahan dalam Fatwanya, dalam fikih maupun dalam usuluddin, dan ia dihukum penjara dalam benteng Damsyik. Ia ditahan dan mati dalam penjara Damsyik tanggal 27 Syawal tahun 728 H.”

  Demikianlah keterangan Ibnu Bathuthah seorang pengembara yang netral.

  Dari cerita Ibnu Bathuthah ini dapat diambil kesimpulan :

  1. Ibnu Taimiyah penganut Madzhab Hanbali, tetapi ia banyak menyeleweng dalam fatwanya.

  2. Ia dua klai dimajukan ke muka pengadilan yang akhirnya dihukum penjara.

  3. Ia wafat dalam penjara.


  Tersebut dalam buku “Ibnu Taimiyah” karangan Dr. Muhammad Yusuf Musa, keluaran Daruts Tsaqafah Mesir, yaitu buku yang sangat berpihak kepada Ibnu Taimiyah, pada halaman 102, 103, 104 dan 105 begini terjemahan bebasnya :

  Bagaimana jugapun, ia dibawa ke mahkamah dan dituduh bahwa ia mempercayai bahwa Tuhan itu duduk benar-benar di atas ‘Arasy, boleh ditunjuk dengan jari ke atas, bahwa Tuhan berkata dengan huruf dan suara”.

  Jaksa menuntut supaya Ibnu Taimiyah dihukum mati. Setelah Ketua pengadilan, Qadhi Ibnu Makhluf bertanya kepada Ibnu Taimiyah tentang tuduhan itu, beliau memulai jawabannya dengan alhamdulillah dan salawat seperti berpidato, maka ia dibentak, bahwa tempat itu bukan tempat untuk berpidato tetapi langsung harus jawab, bagaimana ?

  Ibnu Taimiyah bertanya : Siapa ketua pengadilan :

  Dijawab : Ibnu Makhluf.

  Ibnu Taimiyah menjawab : Engkau musuh saya, bagaimana bisa menghukum saya?

  Kemudian Ibnu Taimiyah dihukum penjara.

  Sesudah itu keluar siaran pemerintah, supaya sekalian rakyat yang termakan pengajaran Ibnu Taimiyah supaya kembali kepada kebenaran, kalau tidak akan diambil tindakan.

  Banyaklah ketika itu penganut-penganut Madzhab Hanbali, yang menerima pengajian Ibnu Taimiyah dimasukkan dalam penjara, baik di Syam ataupun di Mesir.

  Setelah ia ditahan setahun dan beberapa bulan ia dibebaskan atas permintaan seorang raja Arab, namanya Hisamuddin.

  Setelah dibebaskan ia tidak pulang ke Damsyik tetapi tinggal di Mesir. Di Mesir ia berfatwa menghantam Ulama-ulama tasauf.

  Kemudian ia ditangkap lagi lalu diberi hukuman pulang ke Damsyik atau tinggal di Iskandariah atau penjara.

  Maka ia menerima penjara, karena tidak mau menerima syarat-syarat, tetapi kemudian murid-muridnya mendesak supaya ia pulang ke Damsyik.

  Pada tahun 712 ia kembali ke Damsyik sesudah meninggalkannya selama 7 tahun.

  Kemudian di Damsyik ia berfatwa lagi yang ganjil-ganjil, di antaranya:

  1. Bersumpah dengan thalak tidak jatuh thalak kalau dilanggar, apabila yang bersumpah membayar kafarat sumpah.

  2. Thalak 3 sekaligus jatuh satu.

  3. Bepergian ziarah ke makam-makam, seperti makam Nabi Ibrahim di Madinatul Khalil dan makam Nabi Muhammad SAW. di Madinah adalah perbuatan munkar.


  Kemudian pada tahun 726 H. ia ditangkap lagi atas perintah Sultan dan dikurung dalam penjara benteng Damsyik. Banyak  murid-muridnya ketika itu ditangkap dan dikurung bersama-sama, diantaranya muridnya yang setia Syamsuddin Muhammad bin Al Qayim al Jauziah (Ibnu Qayim al Jauzi, pengarang Zadul Ma’ad, pen).

  Maka wafatlah beliau dalam penjara benteng Damsyik 20 Dzil Kaedah tahun 728.

  Demikian keringkasan keterangan Doktor Muhammad Yusuf Musa. Keterangan ini hampir sama dengan keterangan Ibnu Bathuthah.

  Tersebut dalam kitab “Daf’us Syubah man tasyabbaha wa tamarrad” karangan Mufti dan Syeikhul Islam Taqiyuddin al Husaini ad Dimsyaqi (wafat di Damsyik tahun 829 H) pada pagina 41 bengini artinya :

  “Mengabarkan Abu Hasan ‘Ali Ad Dimsyaqi, ia terima dari bapaknya, bahwa bapaknya menghadiri majelis Ibnu Taimiyah di Mesjid Damsyik. Ibnu Taimiyah memberi pelajaran di hadapan umum. Ketika ia sampai kepada pengajian ayat “Tuhan istawa di atas ‘Arasy” maka ia mengatakan, bahwa Tuhan duduk bersela di atas ‘Arasy seperti saya ini.

  Pada ketika itu pendengar jadi ribut, karena Ibnu Taimiyah menyerupakan selanya dengan sela Tuhan, sehingga Ibnu Taimiyah dilempari dengan sandal, sepatu dan diturunkan dari kursi duduknya, ditampar dan diperpukulkan bersama-sama”. Demikian al Husaini.

  Jadi dapat diyakini, sesuai dengan fakta-fakta sejarah, bahwa Ibnu Taimiyah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang salah, yang bertentangan dengan pendapat Ulama-ulama Islam yang lain, sehingga beliau pada akhirnya masuk penjara dua kali, satu di Mesir dan kedua di Damsyik dan wafat dalam penjara tahun 728 H.

  Inilah sejarah singkat dari Ibnu Taimiyah, yang dikatakan orang pemimpin gerakan modernisasi agama Islam dan penganut faham Salaf atau pemimpin gerakan Salaf.

  B. Konsepsinya

  Konsepsi Ibnu Taimiyah dalam memodernisasi agama dan faham agama adalah di antaranya sebagai berikut :

  a. Dalam usuluddin

  • Tuhan bersela di atas ‘Arasy, serupa selanya Ibnu Taimiyah.

  • Tuhan sama besarnya dengan ‘Arasy.

  • Tuhan turun setiap akhir malam ke langit dunia serupa turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar.

  • Tuhan bersabda di jihat atas, boleh ditunjuk dengan telunjuk ke atas.

  • Tuhan bertubuh, berjihat dan pindah-pindah tempat.

  • Tuhan bicara dengan huruf dan suara.

  • Sifat Tuhan hadits (baru) dan yang hadits itu melekat pada Zat Tuhan yang qadim.

  • Qur’an itu baru (Hadits) bukan qadim.

  • Nabi-nabi tidak mashum.

  • Bepergian ziarah ke makam-makam, seumpama makam Nabi di Madinah, makam Ibrahim di mesjid Rhanl, makam wali dan ulama adalah pekerjaan mashiyat (munkar).

  • Mendo’a dengan bertawassul syirik.

  • Istiqatsah dengan Nabi Syirik.

  • Neraka akan lenyap bukan kekal.

  • Mengingkari ijma’ tidak kafir.


  b. Dalam fiqih.

  • Thalaq tiga sekaligus jatuh satu.

  • Thalaq ketika isteri berkain kotor tidak jatuh.

  • Sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja tidak diqadha.

  • Orang junub boleh sembahyang sunat malam tanpa mandi lebih dahulu.

  • Bersumpah dengan thalaq, tidak jatuh ketika sumpah itu dilanggar, tapi wajib dibayar kafarat sumpah saja.

  • Orang yang tidak sembahyang tidak boleh diberi zakat.

  • Boleh qashar sembahyang dalam perjalanan, walaupun perjalanan itu pendek.

  • Boleh tayamum walaupun ada air untuk sembahyang, kalau dikhawatirkan akan habis waktu kalau berwudhu’.

  • Syarat si Wakil tak diperdulikan.

  • Thalaq di waktu suci yang disetubuhi tidak jatuh.

  • Wanita yang tidak bisa mandi di rumah dan sulit pergi mandi ke kolam di luar rumah boleh tayamum saja.

  • Air yang sedikit (kurang dua kulah) tidak akan menjadi najis oleh kemasukan najis, kecuali kalau ada perobahannya.


  c. Dalam tasauf

  • Tasauf dan amal orang tasauf seumpama tharikat-tharikat harus dibuang jauh-jauh.

  • Ulama-ulama tasauf dikecam habis-habisan.


  Demikian konsepsi Ibnu Taimiyah dalam memodernisasi agama, yang kami kutip dari bermacam-macam buku diantaranya buku karangan Doktor Yusuf Musa, yang berjudul “Ibnu Taimiyah”.

  Sumber: 40 Masalah Agama, K.H. Siradjuddin Abbas, Jilid 2, hal 217 s/d 224

  Dibawah ini tentang Ibnu Taimiyah, bersumber dari http://allahadatanpatempat.wordpress.com/2010/06/01/para-ulama-ahlussunnah-memerangi-ibn-taimiyah-mengenal-tiang-utama-ajaran-sesat-wahabi/

  Ibn Taimiyah (w 728 H) adalah sosok kontroversial yang segala kesesatannya telah dibantah oleh berbagai lapisan ulama dari empat madzhab; ulama madzhab Syafi’i, ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Maliki, dan oleh para ulama madzhab Hanbali. Bantahan-bantahan tersebut datang dari mereka yang hidup semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri maupun dari mereka yang datang setelahnya. Berikut ini adalah di antara para ulama tersebut dengan beberapa karyanya masing-masing :

  1. Al-Qâdlî al-Mufassir Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama’ah asy-Syafi’i (w 733 H).
  2. Al-Qâdlî Ibn Muhammad al-Hariri al-Anshari al-Hanafi.
  3. Al-Qâdlî Muhammad ibn Abi Bakr al-Maliki.
  4. Al-Qâdlî Ahmad ibn Umar al-Maqdisi al-Hanbali. Ibn Taimiyah di masa hidupnya dipenjarakan karena kesesatannya hingga meninggal di dalam penjara dengan rekomedasi fatwa dari para hakim ulama empat madzhab ini, yaitu pada tahun 726 H. Lihat peristiwa ini dalam kitab ‘Uyûn at-Tawârikh karya Imam al-Kutubi, dan dalam kitab Najm al-Muhtadî Fî Rajm al-Mu’tadî karya Imam Ibn al-Mu’allim al-Qurasyi.
  5. Syekh Shaleh ibn Abdillah al-Batha-ihi, Syekh al-Munaibi’ ar-Rifa’i. salah seorang ulama terkemuka yang telah menetap di Damaskus (w 707 H).
  6. Syekh Kamaluddin Muhammad ibn Abi al-Hasan Ali as-Sarraj ar-Rifa’i al-Qurasyi asy-Syafi’i. salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri.
  • Tuffâh al-Arwâh Wa Fattâh al-Arbâh
  7. Ahli Fiqih dan ahli teologi serta ahli tasawwuf terkemuka di masanya; Syekh Tajuddin Ahmad ibn ibn Athaillah al-Iskandari asy-Syadzili (w 709 H).
  8. Pimpinan para hakim (Qâdlî al-Qudlât) di seluruh wilayah negara Mesir; Syekh Ahmad ibn Ibrahim as-Suruji al-Hanafi (w 710 H).
  • I’tirâdlât ‘Alâ Ibn Taimiyah Fi ‘Ilm al-Kalâm.
  9. Pimpinan para hakim madzhab Maliki di seluruh wilayah negara Mesir pada masanya; Syekh Ali ibn Makhluf (w 718 H). Di antara pernyataannya sebagai berikut: “Ibn Taimiyah adalah orang yang berkeyakinan tajsîm, dan dalam keyakinan kita barangsiapa berkeyakinan semacam ini maka ia telah menjadi kafir yang wajib dibunuh”.
  10. Syekh al-Faqîh Ali ibn Ya’qub al-Bakri (w 724 H). Ketika suatu waktu Ibn Taimiyah masuk wilayah Mesir, Syekh Ali ibn Ya’qub ini adalah salah seorang ulama terkemuka yang menentang dan memerangi berbagai faham sesatnya.
  11. Al-Faqîh Syamsuddin Muhammad ibn Adlan asy-Syafi’i (w 749 H). Salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa dengan Ibn Taimiyah yang telah mengutip langsung bahwa di antara kesesatan Ibn Taimiyah mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy, dan secara hakekat Dia berada dan bertempat di atasnya, juga mengatakan bahwa sifat Kalam Allah berupa huruf dan suara.
  12. Imam al-Hâfizh al-Mujtahid Taqiyuddin Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki (w 756 H).
  • al-I’tibâr Bi Baqâ’ al-Jannah Wa an-Nâr.
  • ad-Durrah al-Mudliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah.
  • Syifâ’ as-Saqâm Fî Ziyârah Khair al-Anâm
  • an-Nazhar al-Muhaqqaq Fi al-Halaf Bi ath-Thalâq al-Mu’allaq.
  • Naqd al-Ijtimâ’ Wa al-Iftirâq Fî Masâ-il al-Aymân Wa ath-Thalâq.
  • at-Tahqîq Fî Mas-alah at-Ta’lîq.
  • Raf’u asy-Syiqâq Fî Mas’alah ath-Thalâq.
  13. Al-Muhaddits al-Mufassir al-Ushûly al-Faqîh Muhammad ibn Umar ibn Makki yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Murahhil asy-Syafi’i (w 716 H). Di masa hidupnya ulama besar ini telah berdebat dan memerangi Ibn Taimiyah.
  14. Imam al-Hâfizh Abu Sa’id Shalahuddin al-‘Ala-i (w 761 H). Imam terkemuka ini mencela dan telah memerangi Ibn Taimiyah. Lihat kitab Dakhâ-ir al-Qashr Fî Tarâjum Nubalâ’ al-‘Ashr karya Ibn Thulun pada halaman 32-33.
  • Ahâdîts Ziyârah Qabr an-Naby.
  15. Pimpinan para hakim (Qâdlî al-Qudlât) kota Madinah Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Musallam ibn Malik ash-Shalihi al-Hanbali (w 726 H).
  16. Imam Syekh Ahmad ibn Yahya al-Kullabi al-Halabi yang dikenal dengan sebutan Ibn Jahbal (w 733 H), semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri.
  • Risâlah Fî Nafyi al-Jihah.
  17. Al-Qâdlî Kamaluddin ibn az-Zamlakani (w 727 H). Ulama besar yang semasa dengan Ibn Taimiyah ini telah memerangi seluruh kesesatan Ibn Taimiyah, hingga beliau menuliskan dua risalah untuk itu. Pertama dalam masalah talaq, dan kedua dalam masalah ziarah ke makam Rasulullah.
  18. Al-Qâdlî Shafiyuddin al-Hindi (w 715 H), semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri.
  19. Al-Faqîh al-Muhaddits Ali ibn Muhammad al-Baji asy-Syafi’i (w 714 H). Telah memerangi Ibn Taimiyah dalam empat belas keyakinan sesatnya, dan telah mengalahkan serta menundukannya.
  20. Sejarawan terkemuka (al-Mu-arrikh) al-Faqîh al-Mutakallim al-Fakhr ibn Mu’allim al-Qurasyi (w 725 H).
  • Najm al-Muhtadî Wa Rajm al-Mu’tadî
  21. Al-Faqîh Muhammad ibn Ali ibn Ali al-Mazini ad-Dahhan ad-Damasyqi (w 721 H).
  • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah Fî Mas-alah ath-Thalâq
  • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah Fî Mas-alah az-Ziayârah
  22. Al-Faqîh Abu al-Qasim Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad asy-Syirazi (w 733 H).
  • Risâlah Fi ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah
  23. Al-Faqîh al-Muhaddits Jalaluddin al-Qazwini asy-Syafi’i (w 739 H).
  24. As-Sulthan Ibn Qalawun (w 741 H). Beliau adalah Sultan kaum Muslimin saat itu, telah menuliskan surat resmi prihal kesesatan Ibn Taimiyah.
  25. Al-Hâfizh adz-Dzahabi (w 748 H) yang merupakan murid Ibn Taimiyah sendiri.
  • Bayân Zaghl al-‘Ilm Wa ath-Thalab.
  • an-Nashîhah adz-Dzahabiyyah.
  26. Al-Mufassir Abu Hayyan al-Andalusi (745 H).
  • Tafsîr an-Nahr al-Mâdd Min al-Bahr al-Muhîth
  27. Syekh Afifuddin Abdullah ibn As’ad al-Yafi’i al-Yamani al-Makki (w 768 H).
  28. Al-Faqîh Syekh Ibn Bathuthah, salah seorang ulama terkemuka yang telah banyak melakukan rihlah (perjalanan).
  29. Al-Faqîh Tajuddin Abdul Wahhab ibn Taqiyuddin Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki (w 771 H).
  • Thabaqât asy-Syâfi’iyyah al-Kubrâ
  30. Seorang ulama ahli sejarah terkemuka (al-Mu-arrikh) Syekh Ibn Syakir al-Kutubi (w 764 H).
  • ‘Uyûn at-Tawârikh.
  31. Syekh Umar ibn Abi al-Yaman al-Lakhmi al-Fakihi al-Maliki (w 734 H).
  • at-Tuhfah al-Mukhtârah Fî ar-Radd ‘Alâ Munkir az-Ziyârah
  32. Al-Qâdlî Muhammad as-Sa’di al-Mishri al-Akhna’i (w 750 H).
  • al-Maqâlât al-Mardliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Man Yunkir az-Ziyârah al-Muhammadiyyah, dicetak satu kitab dengan al-Barâhîn as-Sâthi’ah karya Syekh Salamah al-Azami.
  33. Syekh Isa az-Zawawi al-Maliki (w 743 H).
  • Risâlah Fî Mas-alah ath-Thalâq.
  34. Syekh Ahamad ibn Utsman at-Turkimani al-Jauzajani al-Hanafi (w 744 H).
  • al-Abhâts al-Jaliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah.
  35. Imam al-Hâfizh Abdul Rahman ibn Ahmad yang dikenal dengan Ibn Rajab al-Hanbali (w 795 H).
  • Bayân Musykil al-Ahâdîts al-Wâridah Fî Anna ath-Thalâq ats-Tsalâts Wâhidah.
  36. Imam al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani (w 852 H).
  • ad-Durar al-Kâminah Fî A’yân al-Mi-ah ats-Tsâminah.
  • Lisân al-Mizân.
  • Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri.
  • al-Isyârah Bi Thuruq Hadîts az-Ziyârah.
  37. Imam al-Hâfizh Waliyuddin al-Iraqi (w 826 H).
  • al-Ajwibah al-Mardliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ al-As-ilah al-Makkiyyah.
  38. Al-Faqîh al-Mu-arrikh Imam Ibn Qadli Syubhah asy-Syafi’i (w 851 H).
  • Târîkh Ibn Qâdlî Syubhah.
  39. Al-Faqîh al-Mutakallim Abu Bakar al-Hushni penulis kitab Kifâyah al-Akhyâr (829 H).
  • Daf’u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad Wa Nasaba Dzâlika Ilâ Imam Ahmad.
  40. Salah seorang ulama terkemuka di daratan Afrika pada masanya; Syekh Abu Abdillah ibn Arafah at-Tunisi al-Maliki (w 803 H).
  41. Al-‘Allâmah Ala’uddin al-Bukhari al-Hanafi (w 841 H). Beliau mengatakn bahwa Ibn Taimiyah adalah seorang yang kafir. Beliau juga mengkafirkan orang yang menyebut Ibn Taimiyah dengan Syekh al-Islâm jika orang tersebut telah mengetahui kekufuran-kekufuran Ibn Taimiyah. Pernyataan al-’Allâmah Ala’uddin al-Bukhari ini dikutip oleh Imam al-Hâfizh as-Sakhawi dalam kitab adl-Dlau’ al-Lâmi’.
  42. Syekh Muhammad ibn Ahmad Hamiduddin al-Farghani ad-Damasyqi al-Hanafi (w 867 H).
  • ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah Fi al-I’tiqâdât.
  43. Syekh Ahamd Zauruq al-Fasi al-Maliki (w 899 H).
  • Syarh Hizb al-Bahr.
  44. Imam al-Hâfizh as-Sakhawi (902 H)
  • al-I’lân Bi at-Taubikh Liman Dzamma at-Târîkh.
  45. Syekh Ahmad ibn Muhammad yang dikenal dengan Ibn Abd as-Salam al-Mishri (w 931 H)
  • al-Qaul an-Nâshir Fî Radd Khabbath ‘Ali Ibn Nâshir.
  46. Al-‘Allâmah Syekh Ahmad ibn Muhammad al-Khawarizmi ad-Damasyqi yang dikenal dengan Ibn Qira (w 968 H).
  47. Imam al-Qâdlî al-Bayyadli al-Hanafi (1098 H)
  • Isyârât al-Marâm Min ‘Ibârât Imam.
  48. Syekh al-‘Allâmah Ahmad ibn Muhammad al-Witri (w 980 H)
  • Raudlah an-Nâzhirîn Wa Khulâshah Manâqib ash-Shâlihîn.
  49. Al-Faqîh al-’Allâmah Syekh Ibn Hajar al-Haitami (w 974 H).
  • al-Fatâwâ al-Hadîtsiyyah.
  • al-jawhar al-Munazh-zham Fî Ziyârah al-Qabr al-Mu’azham.
  • Hâsyihah al-Idlâh Fî Manâsik al-Hajj Wa al-‘Umrah.
  50. Syekh Jalaluddin ad-Dawani (w 928 H).
  • Syarh al-‘Aqâ-id al-Adludiyyah.
  51. Syekh Abd an-Nafi ibn Muhammad ibn Ali ibn Iraq ad-Damasyqi (w 962 H). Lihat kitab Dakhâ-ir al-Qashr Fî Tarâjum Nubalâ’ al-Ashr karya Ibn Thulun pada halaman 32-33.
  52. Syekhal-Qâdlî Abu Abdillah al-Maqarri.
  • Nazhm al-La-âlî Fî Sulûk al-Âmâlî.
  53. Syekh Mulla Ali al-Qari al-Hanafi (w 1014 H)
  • Syarh asy-Syifâ Bi Ta’rif Huqûq al-Musthafâ Li al-Qâdlî ‘Iyâdl.
  54. Imam Syekh Abd ar-Ra’uf al-Munawi asy-Syafi’i (w 1031 H).
  • Syarh asy-Syamâ’il al-Muhammadiyyah Li at-Tirmidzi.
  55. Syekh al-Muhaddits Muhammad ibn Ali ibn Allan ash-Shiddiqi al-Makki (w 1057 H).
  • aL-Mubrid al-Mubki Fî Radd ash-Shârim al-Manki.
  56. Syekh Ahmad al-Khafaji al-Mishri al-Hanafi (w 1069 H).
  • Syarh asy-Syifâ Bi Ta’rîf Huqûq al-Musthafâ Li al-Qâdlî ‘Iyâdl.
  57. Al-Mu-arrikh Syekh Ahmad Abu al-Abbas al-Maqarri (w 1041 H).
  • Azhar ar-Riyâdl.
  58. Syekh Muhammad az-Zarqani al-Maliki (w 1122 H)
  • Syarh al-Mawâhib al-Ladunniyyah.
  59. Syekh Abd al-Ghani an-Nabulsi ad-Damasyqi (1143 H). Beliau banyak menyerang Ibn Taimiyah dalam berbagai karyanya.
  60. Al-Faqîh ash-Shûfi Syekh Muhammad Mahdi ibn Ali ash-Shayyadi yang dikenal dengan nama ar-Rawwas (w 1287 H).
  61. Syekh Idris ibn Ahmad al-Wizani al-Fasi al-Maliki.
  • an-Nasyr ath-Thayyib ‘Alâ Syarh Syekh ath-Thayyib.
  62. Syekh as-Sayyid Muhammad Abu al-Huda ash-Shayyadi (w 1328 H).
  • Qilâdah al-Jawâhir.
  63. Syekh Musthafa ibn Syekh Ahmad ibn Hasan asy-Syathi ad-Damasyqi al-Hanbali, hakim Islam wilayah Duma, hidup sekitar tahun 1331 H.
  • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah.
  64. Syekh Musthafa ibn Ahmad asy-Syathi al-Hanbali ad-Damasyqi (w 1348 H).
  • an-Nuqûl asy-Syar’iyyah.
  65. Syekh Mahmud Khaththab as-Subki (w 1352 H).
  • ad-Dîn al-Khâlish Aw Irsyâd al-Khlaq Ilâ Dîn al-Haq.
  66. Mufti kota Madinah Syekh al-Muhaddits Muhammad al-Khadlir asy-Syinqithi (w 1353 H).
  • Luzûm ath-Thalâq ats-Tsalâts Daf’ah Bimâ La Yastahî’ al-Âlim Daf’ah.
  67. Syekh Abd al-Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandarani (w 1362 H).
  • an-Naf-hah az-Zakiyyah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah.
  • al-Hujjah al-Mardliyyah Fî Itsbât al-Wâsithah al-Latî Nafathâ al-Wahhâbiyyah.
  68. Syekh Ahmad Hamdi ash-Shabuni al-Halabi (w 1374 H).
  • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah.
  69. Syekh Salamah al-Azami asy-Syafi’i (w 1376 H)
  • al-Barâhîn as-Sâth’iah Fî Radd Ba’dl al-Bida’ asy-Syâ-i’ah.
  • Berbagai makalah dalam surat kabar al-Muslim Mesir.
  70. Mufti negara Mesir Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi’i (w 1354 H).
  • Tath-hîr al-Fu’âd Min Danas al-‘I’tiqâd.
  71. Wakil para Masyâyikh Islam pada masa Khilafah Utsmaniyyah Turki Syekh al-Muhaddits Muhammad Zahid al-Kautsari (1371 H).
  • Kitâb al-Maqâlât al-Kautsari.
  • at-Ta’aqqub al-Hatsîts Limâ Yanfîhi Ibn Taimiyah Min al-Hadîts.
  • al-Buhûts al-Wafiyyah Fî Mufradât Ibn Taimiyah.
  • al-Isyfâq ‘Alâ Ahkâm ath-Thalâq.
  72. Syekh Ibrahim ibn Utsman as-Samnudi al-Mishri, salah seorang ulama yang hidup di masa sekarang.
  • Nushrah Imam as-Subki Bi Radd ash-Shârim al-Manki.
  73. Ulama terkemuka di kota Mekah Syekh Muhammad al-Arabi at-Tabban (w 1390 H).
  • Barâ-ah al-Asy’ariyyîn Min ‘Aqâ-id al-Mukhâlifîn.
  74. Syekh Muhammad Yusuf al-Banuri al-Bakistani.
  • Ma’ârif as-Sunan Syarh Sunan at-Tirmidzi.
  75. Syekh Manshur Muhammad Uwais, salah seorang ulama yang masih hidup di masa sekarang.
  • Ibn Taimiyah Laysa Salafiyyan.
  76. Al-Hâfizh Syekh Ahmad ibn ash-Shiddiq al-Ghumari al-Maghribi (w 1380 H).
  • Hidâyah ash-Shughrâ’.
  • al-Qaul al-Jaliyy.
  77. Syekh al-Musnid al-Habîb Abu al-Asybal Salim ibn Husain ibn Jindan, salah seorang ulama terkemuka di Indonesia (w 1389 H)
  • al-Khulâshah al-Kâfiyah Fî al-Asânid al-‘Âliyah.
  78. Syekh al-Muhaddits Abdullah al-Ghumari al-Maghribi (w 1413 H).
  • Itqân ash-Shun’ah Fî Tahqîq Ma’nâ al-Bid’ah.
  • ash-Shubh as-Sâfir Fî Tahqîq Shalât al-Musâfir.
  • ar-Rasâ’il al-Ghumâriyyah.
  • Dan berbagai tulisan beliau lainnya.
  79. Syekh Hamdullah al-Barajuri, salah seorang ulama terkemuka di Saharnafur India.
  • al-Bashâ-ir Li Munkirî at-Tawassul Bi Ahl al-Qubûr.
  80. Syekh Abu Saif al-Hamami secara terang telah mengkafirkan Ibn Taimiyah dalam karyanya berjudul Ghauts al-‘Ibâd Bi Bayân ar-Rasyâd. Beliau adalah salah seorang ulama besar dan terkemuka di wilayah Mesir. Kitab karyanya ini telah direkomendasikan oleh para masyayikh Azhar dan ulama besar lainnya, yaitu oleh Syekh Muhammad Sa’id al-Arfi, Syekh Yusuf ad-Dajwi, Syekh Mahmud Abu Daqiqah, Syekh Muhammad al-Bujairi, Syekh Muhammad Abd al-Fattah Itani, Syekh Habibullah al-Jakni asy-Syinqithi, Syekh Dasuqi Abdullah al-Arabi, dan Syekh Muhammad Hafni Bilal.
  81. Syekh Muhammad ibn Isa ibn Badran as-Sa’di al-Mishri.
  82. As-Sayyid Syekh al-Faqîh Alawi ibn Thahir al-Haddad al-Hadlrami.
  83. Syekh Mukhtar ibn Ahmad al-Mu’ayyad al-Azhami (w 1340 H).
  • Jalâ’ al-Awhâm ‘An Madzhab al-A-immah al-‘Izhâm Wa at-Tawassul Bi Jâh Khayr al-Anâm -‘Alaih ash-Shalât Wa as-Salâm-. Kitab ini berisi bantahan atas kitab karya Ibn Taimiyah berjudul Raf’u al-Malâm.
  84. Syekh Isma’il al-Azhari.
  • Mir’âh an-Najdiyyah.
  85. KH. Ihsan ibn Muhammad Dahlan Jampes Kediri, salah seorang ulama terkemuka Indonesia yang cukup produktif menulis berbagai karya yang sangat berharga.
  • Sirâj ath-Thâlibîn ‘Alâ Minhâj al-‘Âbidîn Ilâ Jannah Rabb al-‘Âlamîn.
  86. KH. Hasyim Asy’ari Tebu Ireng Jombang. Salah seorang ulama terkemuka Indonesia, perintis ormas Islam Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). Beliau merintis ormas ini tidak lain hanya untuk membentengi kaum Ahlussunnah Indonesia dari faham-faham Ibn Taimiyah yang telah diusung oleh kaum Wahhabiyyah.
  • ‘Aqîdah Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah.
  87. KH. Sirajuddin Abbas, salah seorang ulama terkemuka Indonesia.
  • I’tiqad Ahl as-sunnah Wa al-Jama’ah.
  • Empat Puluh Masalah Agama
  88. KH. Ali Ma’shum Yogyakarta (w 1410 H), salah seorang ulama terkemuka Indonesia.
  • Hujjah Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah.
  89. KH. Ahmad Abd al-Halim Kendal, salah seorang ulama besar Indonesia.
  • Aqâ-id Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah. Ditulis tahun 1311 H
  90. KH. Bafadlal ibn Syekh Abd asy-Syakur as-Sinauri Tuban. Salah seorang ulama terkemuka Indonesia yang cukup produktif menulis berbagai karya yang sangat berharga.
  • Risâlah al-Kawâkib al-Lammâ’ah Fî Tahqîq al-Musammâ Bi Ahl as-Sunnah.
  • Syarh Risâlah al-Kawâkib al-Lammâ’ah Fî Tahqîq al-Musammâ Bi Ahl as-Sunnah.
  • Al-‘Iqd al-Farîd Bi Syarh Jawharah at-Tauhîd
  91. Tuan Guru Zainuddin ibn Abd al-Majîd Pancor Lombok Nusa Tenggara Barat.
  • Hizb Nahdlah al-Wathan
  92. KH. Muhammad Syafi’i Hadzami ibn Muhammad Saleh Ra’idi, salah seorang ulama betawi, pernah menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta (1990-2000).
  • Taudlîh al-Adillah.
  93. KH. Ahmad Makki Abdullah Mahfuzh Sukabumi Jawa Barat.
  • Hishn as-Sunnah Wa al-Jama’âh
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  73 comments:

  1. janganlah menyebut "beliau" sembarangan, karena hanya pantas untuk orang yang kita yakini pantas menerimanya, takutnya pembaca awam salah menafsirkan arti yg mengandung pernghormatan tersebut. marah halal untuk meluruskan yang sesat, tidak semua orang bisa dilemah lembuti. ALLAH SWT saja mengancam manusia yang sesat dengan siksa neraka yang teramat pedih.

   ReplyDelete
  2. * Tuhan bersela di atas ‘Arasy, serupa selanya Ibnu Taimiyah.
   * Tuhan sama besarnya dengan ‘Arasy.
   * Tuhan turun setiap akhir malam ke langit dunia serupa turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar.
   * Tuhan bersabda di jihat atas, boleh ditunjuk dengan telunjuk ke atas.
   * Tuhan bertubuh, berjihat dan pindah-pindah tempat.
   * Tuhan bicara dengan huruf dan suara.
   * Sifat Tuhan hadits (baru) dan yang hadits itu melekat pada Zat Tuhan yang qadim.
   * Qur’an itu baru (Hadits) bukan qadim.
   * Nabi-nabi tidak mashum.
   * Bepergian ziarah ke makam-makam, seumpama makam Nabi di Madinah, makam Ibrahim di mesjid Rhanl, makam wali dan ulama adalah pekerjaan mashiyat (munkar).
   * Mendo’a dengan bertawassul syirik.
   * Istiqatsah dengan Nabi Syirik.
   * Neraka akan lenyap bukan kekal.
   * Mengingkari ijma’ tidak kafir.


   masyaallah... antum dapat darimana ini??? bacalah dulu kitabnya dengan benar, antum bilang Allah bersela diatas arsy sebagaimana berselanya ibnu taimiyyah?? sungguh ini suatu fitnah yang keji.... maka sudah wajib yang menulis artikel ini harus bertobat...coba antum belajar lagi... jangan cuma denger dari ustadz antum.. baca dulu kitab aslinya dengan benar... setelah itu bertobatlah... karena antum akan dapati bahwa itu dusta... dan seburuk-buruknya kedustaan..

   ReplyDelete
  3. Saya sudah menyebutkan sumber tulisan itu.

   Proses "pengangkatan" kembali karya-karya Syaikh Ibnu Taimiyah (yang pada zaman beliau hidup merupakan ulama yang ditentang pendapatnya oleh jumhur ulama) merupakan adanya sikap pragmatis (berlatar kepentingan).
   Saat ini sudah banyak keraguan mana kitab yang asli dari karya Syaikh Ibnu Taimiyah. Ada kitab yang fokus pada pelarangan muslim untuk belajar Tasawuf ada kitab yang memperbolehkan muslim untuk belajar tasawuf. namun pada akhirnya Syaikh Ibnu Taimiyah bertobat akan metode pemahaman beliau pada awalnya.
   Wallaahu a'lam

   ReplyDelete
  4. kitab2 ibnu tamiyah yang ada di indonesia kan banyaknya made in saudi atau buatan orang2 kita yang disokong dana besar saudi,jadi maklum aja banyak kitab2 ibnu taimiyah yang dikebiri oleh wahabi sendiri, sehingga yang dibaca yang baik-baiknya aja.cerita lama ah

   ReplyDelete
  5. Mas, baca dulu bukunya sumbernya, scan atau copy buat bukti kasih ke kita, kalau tidak ada telusuri dari orang per orang sanadnya bisa dipercaya atau tidak.

   Begini saja ya pa zuhud, coba tanya sama seluruh murid dan pengikut Ibnu Taimiyah, apakah mereka berpaham dan membenarkan bahwa Ibnu Taimiyah menyamakan turunnya Allah dengan turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar???

   ReplyDelete
  6. Ya gak apa-apa dong, memangnya Ibnu Taimiyah itu maksum terjaga dari kesalahan ?

   Contoh,

   Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim berpaham bahwa Surga dan neraka itu tidak kekal.

   Apakah murid2 yang lain dan pengikutnya sampai sekarang berpaham seperti itu? TIDAK DONG... BUANG PENDAPAT YANG KELIRU DAN AMBIL YANG SESUAI AJARAN SALAF/SAHABAT.... GAMPANG.

   ReplyDelete
  7. Kalau bapak sendiri ragu akan keaslian kitab2 Ibnu Taimiyah, lalu kenapa memposting dan menyimpulkannya?

   ReplyDelete
  8. bung ajaran salaf atau ajaran salah,,,jelas2 dari inti aqidah wahabi aja udah nyleneh,,mujasimmah.kalo intinya dah keliru apa lagi soal lainnya

   ReplyDelete
  9. Sayangnya pemahaman ibnu taimiyah dan kronco2nya yang keliru itu yang sampai kini tetap dipertahankan oleh kaum wahabi...tobat...tobat...ampoennnnnnn

   ReplyDelete
  10. Anda tau bahwa Ibnu Taimiyah itu Mujasimmah hanya karena tuduhan2 yg gak jelas sumbernya ...hmmm kasian...

   ReplyDelete
  11. Mendingan dituduh Mujasimmah deh daripada mengingkari sifat-sifat Allah ... sifat Allah koq diatur-atur hahaha.......

   ReplyDelete
  12. astagfirullah,dengan menerima tuduhan bahwa anda adalah mujasimmah,berarti anda telah menerima bahwa anda menyerupakan allah dengan makhluk...istigfar........

   Siapa yang mengingkari sifat2 allah?kami mempelajari sifat 20.Sifat 20 bukanlah akal2an,tetapi itu adalah qiyas ulama dengan menelaah al-quran dan sunnah.sifat 20 itu merangkum apa yang ada dalam al qur'an untuk mengenal lebih dekat dan ma'rifat kepada allah.bukannya membatasi...

   ReplyDelete
  13. taimiyah sudah mengakui kesalahannya dan kembali kepada keyakinan yang benar,,tidak seperti kaum wahabi saat ini yang masih mengikuti ajaran taimiyah ketika beliau berkeyakinan bahwa allah berada di arsy.

   Tuduhan yang gak jelas?mungkin anda kebanyakan makan buku2 karangan ulama wahabi dan karangan ulama yang telah di amputasi oleh wahabi,sehingga apa yang anda cerna selalu berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya terjadi.atau anda sudah di doktrin oleh lulusan bergelar LC, yang jelas2 produk dari wahabi.saran saya,cobalah belajar kepada guru2 yang mengajarkan agama secara total dan kafffah, tidak setengah2 yang akhirnya akan membuat kerancuan terhadap apa yang anda pelajari.

   Jangan terkecoh oleh buku2 wahabi,jangan terkecoh oleh buku2 ulama aswaja yang telah dikebiri oleh wahabi,jangan terkecoh dengan embel2 lulusan timur tengah bergelar lc,jangan terkecoh oleh kajian ilmiah yang hanya menyangkut masalah bid'ah.masih banyak dalam islam yang perlu dipelajari.tapi pelajari semuanya dengan mata hati,jangan selalu menjadikan mata kepala sebagai tolak ukur dalam mempelajari sesuatu.

   ReplyDelete
  14. yang paling pokok dan menjadi pondasi adalah soal akidah,,taimiyah sudah mengakui apa yang dia yakini adalah salah dan kembali kejalur yang benar dan menjadi pegangan ulama aswaja.Tapi sayangnya.pemikiran taimiyah yang menyatakan allah berada di arsy yang masih tetap dipegang oleh kaum wahabi.

   parahnya lagi,wahabi selalu memotong2 pendapat ulama dan tidak menjabarkan secara keseluruhan.bagaimana wahabi mengebiri shahih muslim dengan menghapus bab tentang tawasul,dll lalu mengeluarkan buku baru.banyak contoh kasus yang membuat wahabi tidak konsisten terhadap apa yang mereka pegang.sesama wahabi aja saling sesat menyesatkan,apalagi wahabi dengan yang lainnya.

   Darimana anda bisa mengambil atau menyimpulkan pendapat yang keliru,,ulama2 jaman salaf dan kalaf itu lebih mengerti dan tau daripada ulama2 jaman sekarang,karena mereka dekat dengan jaman rosul.dan diantara mereka tidak pernah mempersoalkan mengenai akidah.Benar,mereka tidak maksum,tetapi ingat ulama2 jaman mereka tidak pernah bersepakat dalam kesesatan.

   Ulama2 wahabi jaman sekarang sudah berjarak 1400 tahun dari rosul,abdul wahab berjarak 1200 tahun, taimiyah berjarak 600 tahun.dimana logika anda bermain,lebih baik mengikuti manhaz yang jaraknya jauh dari jaman ulama2 yang dekat dengan rosul.Saya lebih baik memilih mengikuti akidah salaf (bukan salafi) daripada harus taklid kepada ulama2 wahabi yang hidup di awal abad 18-20an.

   ReplyDelete
  15. Dalam Raddul Wafir disebutkan pernyataan Taqiyuddin As Subki (Imam As Subki) kepada Ibnu Taimiyah:
   ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به
   “Tidaklah membenci Ibnu Taimiyah kecuali seorang yang bodoh atau pengekor hawa nafsu, orang yang bodoh tidak mengetahui apa yang dia katakan, adapun pengekor hawa nafsu maka hawa nafsunya telah menghalanginya dari kebenaran setelah dia mengetahuinya”.

   ReplyDelete
  16. Tentang an-Nashîhah adz-Dzahabiyyah, sebaiknya antum semua lihat disini:
   http://syaikhulislam.wordpress.com/2010/02/25/uji-validitas-nasihah-dzahabiyyah/

   Blog ini penuh dengan fitnah dan kedustaan.
   Menyampaikan artikel tanpa mengecek kebenaran sumbernya.
   Sangat menyesatkan.

   ReplyDelete
  17. Insyaallah kami tidak membenci satupun saudara muslim kami. Apalagi kepada ulama seperti Ibnu Taimiyah. Juga tidak membenci Muhammad bin Abdul Wahab (pencetus wahabi/salaf(i), ulama asal nejd yang "menggunakan" Ibnu Taimiyah.
   Kami hanya sekedar meluruskan kesalahpahaman-kesalahpahaman saja, agar umat muslim lain tidak salah paham.

   ReplyDelete
  18. Terima kasih atas linknya dan sudah saya kunjungi dan saya sudah menuliskan komentar (menunggu moderasi pemilik blog) sbb

   Bagaimana antum(pemilik blog) dapat memastikan bahwa Al Imam Adz Dzahabi telah membatalkan Surat tersebut dengan pujian-pujiannya dikitab-kitab beliau yang ditulis setelah wafatnya Syaikh Ibnu Taimiyah ?

   Sedangkan kita paham bahwa Al Imam Adz Dzhabi sangat menghormati ulama yang telah wafat dan pasti Beliau “meninggalkan” pendapat Syaikh Ibnu Taimiyah yang beliau tidak sependapat berdasarkan tulisan beliau “semua manusia bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan”

   Sebagaimana yang disampaikan Dr Solahuddin Al Munajjid sebagaimana yang antum sampaikan dalam tulisan,

   “tampaknya nasihah tersebut ditulis pada akhir hidupnya, namun tidak ada seorangpun yang memuji Ibnu Taimiyah seperti Pujian Ad Dzahabi, tetapi ia mengkritiknya pada sebagian kesempatan dalam hidupnya karena cinta dan kasihan kepadanya”

   Al Imam Ad Dzahabi telah menyampaikan nasihat sebagai wujud cinta dan kasihan kepada Syaikh Ibnu Taimiyah. Bagaimanapun tanggapan atau perubahan yang terjadi pada Syaikh Ibnu Taimiyah atas nasihat tersebut menjadi bagian yang akan beliau pertanggung jawabkan dan beliau telah wafat.

   Allah swt melarang dan mengharamkan sesuatu kepada hambaNya, hakikatnya adalah wujud dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim Nya

   Tambahan :
   Sikap Al Imam Adz Dzhabi menghormati ulama yang telah wafat saya pahami dari beliau yang mengikuti larangan Rasulullah saw. "Jangan engkau menyebut-nyebut apa yang pernah dilakukan oleh orang yang meninggal kecuali hal-hal yang baik saja, sesungguhnya mereka telah menyerahkan apa yang telah mereka perbuat."

   Saya yakin setelah Syaikh Ibnu Taimiyah wafat, maka Al Imam Adz Dzhabi tidak akan lagi membicarakan atau mengungkapkan tentang nasehat beliau kepada Syaikh Ibnu Taimiyah. Kita paham isi nasehat tersebut adalah terhadap hal-hal yang buruk pada Syaikh Ibnu Taimiyah.

   Wassalam

   ReplyDelete
  19. Orang2 yg membenci Ibnu Taimiyah adalah para sufi dan pecinta Tasawuf. Padahal tasawuf tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, Sahabat, bahkan Imam yg Empat ! Byk org jadi kafir, murtad, dan gila karena belajar tasawuf !

   ReplyDelete
  20. Insyaallah, kami tidak pernah membenci satupun saudara muslim termasuk kepada syaikh Ibnu Taimiyah. Kami sekedar menyampaikan perbedaan pemahaman sahaja. Sedangkan tasawuf hanyalah sekedar istilah yang merupakan penguraian dari yang dimaksud dengan ihsan sebagai wujud kesempurnaan seorang muslim. Tahapannya adalah muslim --> mukmin ---> muhsin (muslim yang Ihsan, muslim yang sholeh atau muslim yang berakhlakul karimah). Selengkapnya silahkan baca tulisan tulisan yang tercantum pada indeks tulisan (lihat kolom paling kanan, tentang Tasawuf).

   ReplyDelete
  21. mamo cemani gombongDecember 30, 2010 at 6:19 AM

   @ heri tuduhan anda mungkin benar tapi perlu anda selidiki dulu bagaimana mereka belajar ???? kalau belajar tanpa GURU pasti tersesat laaah ...efeknya ya yg anda sebutkan itu ....salam

   ReplyDelete
  22. • Fitnah Tajsim
   • Pembelaan Untuk Al Mizzi
   • Al Bidâyah wa al nihâyah- Al Hâfiż Ibnu Katsir_Serial Biografi ibnu Taimiyah IV
   • Żail Târîkh al Islâm- Al Imam al-Żahabi_Serial Biografi ibnu Taimiyah III
   • Tasbih, bid’ahkah?
   • Ibnu Taimiyah dan Ta’wil
   • Menyalahi Ijma
   • Menyingkap Kesufian Ibnu Taimiyah
   • Mu’jam Mukhtash bil Muhadditsin- Al Imam al-Żahabi_Serial Biografi ibnu Taimiyah II
   • Tazkiratul HuffaŻ- Al Imam al-Żahabi_Serial Biografi ibnu Taimiyah I
   • At Thufi antara pujian dan fitnah
   • Syaikhul Islam Wal Muhaddits
   • Taubatkah Ibnu Taimiyah kedalam Aqidah Asy’ariyah?
   Dan selainya

   http://syaikhulislam.wordpress.com/daftar-isi/

   ReplyDelete
  23. maaaf bgt nih,, sy bukanlah orang sholeh...tp sy mau berkomentar....
   kenapa blog ini isisnya kejelakan dari ibnu taimiyah semuanya......

   bukankah anda yg merasa bahwa anda orang yang berilmu dilarang untuk menjelekan orang lain apalagi menyinggung salah satu kelompok....parah bgt.

   coba berpikir kembali....dari pada menulis seperti ini lebih baik tulislah tulisan yang bisa mempersatukan semua umat ISLAM, agar Islam tidak lg tertindas di dunia ini........bukan tulisan yang memancing keributan antar umat Islam.......

   ReplyDelete
  24. Alhamdulilllah, kami tidak berniat menyampaikan kejelekan orang lain atau bahkan kejelekan ulama. Kami hanya menyampaikan kesalahpahaman-kesalahpahaman karena Allah ta'ala semata dalam rangka mewujudkan Ukhuwah Islamiyah. Kesalahpahaman-kesalahpahaman yang telah terjadi dapat kita lihat telah menyebabkan terganggu ukhuwah Islamiyah. Sebenarnya pemahaman Ibnu Taimiyah telah terkubur dan dilupakan oleh ulama-ulama zaman dahulu namun telah diangkat kembali oleh berbagai pihak termasuk oleh pihak kaum non muslim.

   ReplyDelete
  25. Ibnu Hajar yang diagungkan oleh golongan Asya'iroh, telah memuji Ibnu Taimiyah setinggi langit. bahkan salah satu pujian Ibnu Hajar kepada Ibnu Taimiyah adalah karena telah mencetak beberapa murid yang dipuji juga setinggi langit oleh Ibnu Hajar, semisal Adz Dzahabi, Ibnu Katsir, Ibnul Qoyyim, Ibnu Abdil Hadi dll.

   Ibnu Taimiyah memang manusia biasa yang bisa salah dalam berijtihad. sangat maklum jika Ibnu Hajar terkadang juga mengkritiknya (tentunya dengan adab yang baik, tidak seperti Asya'iroh masa kini). namun dari keseluruhan kritikan Ibnu Hajar kepada Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun perkataan beliau yang menyebut Ibnu Taimiyah sebagai musyabbihun atau mujassimun.

   ReplyDelete
  26. entah dimana Al-hafidz Ibnu Hajar memuji Ibnu Taimiyah , satahu saya Ibnu Hajar men Tahdzir atas pemahaman Ibnu Taimiyah , silahkan baca Ad-duror al-kaminah , bagaimana al-Hafidz mentahdzir Ibnu Taimiyah.

   saya heran kenapa masih ada aja yang mengikuti Ibnu Taimiyah , padahal banyak sekali Fatwa Ibnu Taimiyah yang menyelisihi Ijma` baik dalam masalah Furu` maupun Ushul.

   belumlagi Tasybih dan Tajsim yang dianutnya.

   ReplyDelete
  27. coba antum sebutkan bagaimana perkataan Ibnu Hajar yang katanya mentahdzir Ibnu Taimiyah dalam kitab Ad Duror Al Kaminah!

   berikut adalah beberapa perkataan Ibnu Hajar yang memuji Ibnu Taimiyah:
   1) menjuluki sebagai Al Allamah
   beliau berkata: "Hadits tersebut merupakan tambahan yang tidak terdapat dalam kitab manapun sebagaimana telah diperingatkan oleh Al Allaamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah." (Al Fath 6/289)
   2) menjuluki sebagai Al Hafidz
   beliau berkata: "Hadits ini telah ditanyakan kepada Alhafidz Ibnu Taimiyah, beliau berkata : hadits tersebutmerupakan kedustaan, tidak dikenal sama sekali di kitab-kitab kaum muslimin yang diriwayatkan." (Talkhisul Kabir 3/109)
   3) menjuluki sebagai syaikhul islam
   beliau berkata: "Masyhurnya keimaman Syaikh Taqiyuddin lebih masyhur dari matahari. Julukannya sebagai Syaikhul Islam pada zamannya tetap berlaku sampai sekarang dilisan orang-orang yang mensucikan dan akan tetap berlanjut dimasa mendatang seperti berlaku kemarin." (pengantar kitab Raddul Waafir ala Man Zaama anna man Samma ibnu Taimiyah Syaikhul Islam kaafir)

   dan lain-lain.

   kalau antum mengatakan bahwa banyak fatwa Ibnu Taimiyah yang menyelisihi ijma', maka hal itu terdapat 2 kemungkinan:
   1) antum mengira perkara itu sudah menjadi ijma', padahal belum.
   2) antum mendapati kisah2 dusta tentang Ibnu Taimiyah, seperti kisah yang disebutkan oleh Ibnu Batutah.

   ReplyDelete
  28. pertanyaan sederhana : jika memang Al-hafidz Ibnu Hajar , menyanjung Ibnu Taimiyah sedemikian rupa, kenapa al-Hafidz Ibnu hajar malah ber aqidahkan Asy`ariyah....? kenapa beliau tidak mengikuti Aqidahnya Ibnu Taimiyah....?

   lalu kenapa Adzahabi pun ber aqidahkan Asy`ariyah , padahal beliau murid Ibnu Taimiyah.....kenapa beliau tidak mengikuti aqidah Ibnu taimiyah....?

   ReplyDelete
  29. al akh ahmad

   perkara itu nanti saja. jangan mengalihkan pembicaraan sebelum tuntas pembicaraan kita sebelumnya. tidak baik untuk diri antum sendiri jika antum selalu dan selalu "kabur" seperti itu.

   ana bertanya pada antum mana perkataan Ibnu Hajar yang antum bilang adalah tahdzir terhadap Ibnu Taimiyah?

   yang kedua, ana sudah bawakan perkataan Ibnu Hajar yang memuji Ibnu Taimiyah dan antum pun tidak/belum bisa membantah keotentikan perkataan tersebut.

   ReplyDelete
  30. ana tidak bisa menerjemahkan tulisan di atas. mohon antum menyebutkannya dalam bahasa indonesia saja agar ana bisa tahu bahwa itu benar2 tahdzir Ibnu Hajar kepada Ibnu Taimiyah. jangan lupa sebutkan juga dalam kitab apa. syukron...

   adapun mengenai pertanyaan antum:
   1. kenapa Ibnu Hajar berpemahaman Asy'ariyah?
   jawab:
   a. karena Ibnu Hajar bukan seorang muqollid, melainkan seorang mujtahid. beliau mengikuti Ibnu Taimiyah dalam hal2 yang beliau anggap benar dan menyelisihi Ibnu Taimiyah dalam hal2 yang beliau anggap keliru.
   b. sering juga seorang murid menyelisihi gurunya, baik dalam hal aqidah maupun fiqh. apalagi Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah tidak mempunyai hubungan murid-guru.
   c. sering juga seorang ulama, khususnya ulama jarh wa ta'dhil, mengkritik dengan keras jika ada seorang ulama yg mempunyai kesalahan sangat fatal. namun secara umum, ia tetap menghormati dan tetap menganggap ulama yg bersalah itu sebagai ahlus sunnah. misalnya Adz Dzahabi yg mengkritik dengan sangat keras Imam Abu Nu'aim, pengarang Hilyatul Aulia karena beliau membawakan hadits palsu tanpa menjelaskan kepalsuannya.
   d. Ibnu Hajar berpemahaman Asy'ariyah dalam beberapa persoalan saja, akan tetapi dalam persoalan lain justru membantah Asy'ariyah. misalnya dalam pembagian bid'ah.

   bisa saja dan sangat wajar jika Ibnu Hajar berselisih paham dengan Ibnu Taimiyah. sangat wajar jika beliau mengkritik pendapat2 Ibnu Taimiyah, karena hal ini memang tiada terlarang dan tercela. akan tetapi secara umum Ibnu Hajar tetap menganggap Ibnu Taimiyah seorang ulama yang mulia. terbukti dengan menjulukinya Al Hafidz, Taqiyudin, dan bahkan Syaikhul Islam.

   2. kenapa Adz Dzahabi berpemahaman Asy'ariyah?
   jawab: kalo ini perlu klarifikasi dulu, benarkah Adz Dzahabi seorang Asy'ari? apa bukti yang membenarkan hal itu?
   justru yg diketahui secara pasti, beliau berintishob pada "SALAFI". dalam kitabnya siyar a'lam nubala, ketika memuji seseorang beliau sering menjulukinya "fulan bin fulan adalah salafi".
   beliau juga menulis kitab berjudul mu'jam syuyukh yang berisi daftar guru2nya. dan siapakah yang berada di urutan no.1? siapa lagi kalo bukan Ibnu Taimiyah?

   ReplyDelete
  31. antum benar bahwa kadang Ibnu Hajar atau ulama lain memuji dan kadang pula mengkritik Ibnu Taimiyah dalam persoalan2 tertentu. namun secara umum, Ibnu Hajar memuliakan dan mengagungkan Ibnu Taimiyah dan tidak mengeluarkannya dari ahlus sunnah, bahkan malah menjulukinya Al Hafizh, At Taqiyuddin, dan Asy Syaikhul Islam.

   sikap Ibnu Hajar ini sangat bertentangan dengan sikap golongan Asy'ari masa kini, dimana mereka menghujat, mencela, menuduh, dan mengeluarkan Ibnu Taimiyah dari ahlus sunnah. terlebih lagi ada yang menjulukinya dengan julukan buruk seperti mujassimah atau musyabbihah. bahkan ada pula yang mengkafirkannya.

   ReplyDelete
  32. yang ana maksud Ibnu Hajar Al Asqolani. sebagaimana lazimnya, jika hanya disebut Ibnu Hajar atau disebut Al Hafizh, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al Asqolani. hal ini sudah lazim dan umum.

   kalo yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al Haitami (909-973) atau Ibnu Hajar Al Haitsami (735-807) , maka akan disebutkan julukannya, yaitu Al Haitami atau Al Haitsami.

   ReplyDelete
  33. oOo yang mas 'Ajam maksud Ibnu Hajar Al Asqolani. Ibnu Hajar yang terkemuka dalam ilmu hadits

   Permasalahan pada zaman sekarang ini adalah segelintir ulama tahu, mengerti, paham tentang hadits-hadits atau menguasai ilmu hadits namun sesungguhnya mereka belum berkompetensi menetapkan hukum perkara (istinbat) berdasarkan hadits-hadits yang mereka pahami

   Kompetensi ilmu hadits berbeda dengan kompetensi menetapkan hukum perkara (istinbat) atau dikenal sebagai imam mujtahid

   Ibnu Hajar Al Asqolani ~rahimahullah yang terkemuka dalam ilmu hadits saja tetap mengikuti pendapat Imam Syafi'i ~rahimahullah. Beliau pengikut Imam Syafi'i

   Apalagi hadits-hadits yang dapat kita temukan/kumpulkan pada zaman kini dalam bentuk kitab / tulisan adalah hanya sebagian dari keseluruhan hadits-hadits yang ada.

   Para Imam Mazhab yang berkompetensi sebagai imam mujtahid mutlak, mereka telah mensortir / menseleksi / menyaring hadits-hadits yang mereka pahami dan dapatkan secara langsung dari lisan-lisan minimal Tabi'ut Tabi'in atau dari mereka yang bersanad ilmu tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

   Jadi para ulama dahulu menghormati Ibnu Taimiyah sebagai ulama yang mengetahui hadits-hadits namun Ibnu Taimiyah tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak atau sebagai Imam Mazhab (imam yang dapat diikuti).

   Kesalahpahaman terjadi dikarenakan Ibnu Taimiyah mendeklarasikan bahwa apa yang beliau pahami dan beliau sampaikan adalah mazhab salaf dan mazhab salaf adalah pasti benar. Seolah-olah mazhab selain mazhab salaf adalah tidak benar.

   Barangsiapa mengingkari penisbatan kepada salaf dan mencelanya, maka perkataannya terbantah dan tertolak ‘karena tidak ada aib untuk orang-orang yang menampakkan madzab salaf dan bernisbat kepadanya bahkan hal itu wajib diterima menurut kesepakatan ulama, karena mazhab salaf itu pasti benar” [Majmu Fatawa 4/149]

   Padahal kita paham bahwa yang pasti benar hanyalah lafaz/nash Al Qur'an dan Hadits sedangan pemahaman maupun pendapat manusia bisa benar dan bisa pula salah. Namun pendapat / pemahaman para Imam Mazhab yang empat telah diakui oleh jumhur ulama sebagai pendapat/pemahaman yang bisa kita ikuti .

   Kami telah menguraikan dalam beberapa tulisan bahwa manhaj salaf atau mazhab salaf yang telah difatwakan oleh Ibnu Taimiyah pada hakikatnya tidak pernah dikatakan oleh para Salafush Sholeh maupun oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
   Tulisan tersebut secara berurutan adalah
   http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/06/04/adakah-manhaj-salaf/
   http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/06/06/ikutilah-orang-sholeh/
   http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/06/07/mengapa-harus-salafi/

   ReplyDelete
  34. al akh mutiarazuhud

   di awal pembicaraan, ana hanya mengatakan bahwa Ibnu Hajar sangat menjunjung tinggi kedudukan Ibnu Taimiyah. terbukti dengan menjulukinya dengan julukan yang sangat mulia, seperti Al Hafizh, At Taqiyuddin, Al 'Allamah, dan Asy Syaikhul Islam. lalu ana ingin antum membandingkannya dengan sikap Asy'ariyun masa kini yang bertolak belakang dengan sikap Ibnu Hajar.

   andai saja saat ini Ibnu Hajar masih hidup dan berdiri di hadapan kalian, kemudian beliau mendengar kalian menghujat Ibnu Taimiyah dan menjulukinya mujassimah atau musyabbihah, kira2 akan seperti apa reaksi Ibnu Hajar?

   ReplyDelete
  35. tambahan:

   mengenai kenapa harus menmanhaj salaf, maka ana lebih dahulu bertanya

   islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Alloh, namun cukupkah hanya dengan islam saja? sedangkan islam itu terpecah menjadi 73 golongan dan hanya 1 golongan yang masuk surga

   jika dijawab, islam yang berlandaskan pada Al Quran dan As Sunnah, maka ana kembali bertanya, tidakkah ke 73 golongan islam itu semuanya berlandaskan pada Al Quran dan As Sunnah juga, sekalipun ia syi'ah ataupun khowarij?

   jika dijawab, islam yang berlandaskan pada Al Quran dan As Sunnah sesuai dengan pemahaman salafush sholih, maka inilah yang benar dan sempurna. akan tetapi tidakkah lebih mudah dan sederhana jika dikatakan saja "Manhaj atau Madzhab Salaf"?

   adapun Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, dan lainnya juga dianggap termasuk dalam madzhab Salafiyah karena memang mereka adalah salaf umat ini yang mengambil atsar dari salafnya.

   adapun logika antum bahwa hanya madzhab salaf saja yang benar dan selain itu adalah sesat, maka hal itu memang sewajarnya. islam itu datang dari generasi salaf, bukan dari generasi kholaf. kalo bukan salaf, pastilah ia kholaf. maka madzhab yang berasal dari generasi kholaf atau madzhab kholaf pastilah ia madzhab yang sesat.

   ReplyDelete
  36. Assalamuallaykum mas Ajam pa kabar ??? Taqobbalallohu minna wa minkum
   Taqobbal ya Karim........maaf atas kekhilafan ana mas .......maaf mau nanya mas bagaimana dgn hadits Sabda Rasulullah saw :
   Sungguh telah kukira wahai Abu Hurairah (ra) bahwa tiada yang menanyakanku mengenai hadits ini yang pertama darimu, dari apa-apa yang kulihat atas penjagaanmu pada hadits ini, yang paling bahagia dengan syafaatku dihari kiamat adalah yang mengucap Laa ilaaha illallah (Tiada Tuhan Selain Allah) ikhlas dari hatinya dan dirinya” (Shahih Bukhari no.97)....apa nggak kontra dgn komentar nt ...mohon pencerahanya ana yang masih awam mas Ajam @ ......salam

   ReplyDelete
  37. Mas 'Ajam, bukan kami menghujat Ibnu Taimiyah namun ulama-ulama terdahulu yang menyampaikan tentang kesalahpahaman-kesalahpahaman Ibnu Taimiyah sebagaimana yang terurai pada
   http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/
   http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/kesalahpahaman-itiqod/
   http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf

   ReplyDelete
  38. Mas Ajam, bukan kami yang berlogika atau yang menyampaikan bahwa mazhab salaf yang benar atau pasti benar namun Ibnu Taimiyah yang berfatwa

   Barangsiapa mengingkari penisbatan kepada salaf dan mencelanya, maka perkataannya terbantah dan tertolak ‘karena tidak ada aib untuk orang-orang yang menampakkan madzab salaf dan bernisbat kepadanya bahkan hal itu wajib diterima menurut kesepakatan ulama, karena mazhab salaf itu pasti benar” [Majmu Fatawa 4/149]

   dan kami mengingkari fatwa Ibnu Taimiyah tersebut karena yang pasti benar hanyalah lafaz/nash Al Qur'an dan Hadits, segala upaya penterjemahan, penafsiran , pemahaman terhadap lafaz/nash Al Qur'an dan Hadits , bisa benar dan bisa pula salah.

   Sedangkan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dikatakan sebagai madzhab Salafiyah dalam arti Mazhab ulama Salaf atau Mazhab ulama terdahulu benar adanya namun mazhab-mazhab tersebut bukan "mazhab salaf" karena mereka menyandang penamaan nama para Imam Mazhab. Penamaan mazhab salaf atau manhaj salaf hanyalah penamaan yang dilakukan oleh ulama-ulama kemudian, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah

   Kami pun mengingkari pendapat mas 'Ajam bahwa "madzhab yang berasal dari generasi kholaf atau madzhab kholaf pastilah ia madzhab yang sesat" karena pemahaman terhadap Al Qur'an dan Hadits tidak ada kaitannya dengan generasi.
   Kesahpahaman terjadi karena kesalahpahaman Ibnu Taimiyah. Pemahaman ulama kholaf (kemudian) bisa benar dan bisa pula salah ,
   Ibnu Taimiyah termasuk ulama kholaf,
   Pemahaman Ibnu Taimiyah terhadap Al Qur'an dan Hadits tidak pasti sesuai dengan pemahaman ulama salaf yang sholeh.
   Upaya pemahaman Ibnu Taimiyah terhadap lafaz/tulisan ulama yang sholeh yang dinamakan oleh Ibnu Taimiyah sebagai "mazhab salaf". Hal inilah yang mengecoh segelintir umat muslim sehingga terjadi kesalahpahaman-kesalahpahaman selama ini tentang adanya mazhab/manhaj salaf

   Silahkan baca juga informasi pada http://ummatipress.com/2011/09/05/salafi-wahabi-digugat-para-ulama-dan-kaum-muslimin-sedunia/

   ReplyDelete
  39. lalu bagaimana dengan sebutan mujassimah dan musyabbihah? bagaimana juga dengan tuduhan bahwa beliau telah berkhutbah di atas mimbar dan berkata Alloh duduk sebagaimana dia duduk dan Alloh turun ke dunia sebagaimana dia turun?

   apakah sebutan dan tuduhan itu pernah dilontarkan oleh ulama semisal Ibnu Hajar Al Asqolani? jika bukan, lalu siapa yang antum maksud dengan "ulama" pada komentar antum di atas?

   ReplyDelete
  40. al akh mutiarazuhud

   memahami Al Quran dan As Sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman salafush sholih. apa yang mereka kerjakan, maka kerjakanlah dan apa yang mereka tinggalkan maka tinggalkanlah. adapun apa yang dikerjakan oleh orang2 kholaf yang tidak ada tuntunannya dari generasi kholaf, maka itu termasuk bid'ah.

   Hudzaifah bin al-Yaman ra berkata, “Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Sahabat Rasulullah saw sebagai ibadah, maka janganlah kamu lakukan! Karena generasi pertama itu tidak memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk berpendapat (dalam masalah agama). Bertakwalah kepada Allah wahai para qurra’ (ahlul qira’ah) dan ambillah jalan orang-orang sebelum kami!” (Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dalam kitabnya al-Ibaanah)

   ReplyDelete
  41. wa'alaikumsalam warohmatulloh

   ana tidak tau apa yang antum tanyakan dari hadits tersebut. shohih atau tidaknya kah? atau syarahnya kah? atau gimana?

   ReplyDelete
  42. Mas 'Ajam, antum mengatakan bahwa memahami Al Qur'an dan As Sunnah harus sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh

   Pertanyaannya adalah apa dan bagaimana yang dikatakan "pemahaman Salafush Sholeh" sedangkan kita tidak bertemu dengan para Salaf yang sholeh atau Salafush Sholeh ?
   Kita tidak bertemu dengan para Salaf yang sholeh untuk mengkonfirmasi sebagai pemahaman mereka
   Yang tertinggal saat ini adalah lafaz / tulisan ulama salaf yang sholeh bukan pemahaman Salafush Sholeh !

   Begitupula kita tidak melihat langsung apa yang Salafush Sholeh kerjakan maupun tinggalkan, yang tertinggal adalah lafaz/tulisan ulama salaf yang sholeh tentang apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan namun perlu kita pahami lafaz/tulisan tersebut

   Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sebagai pemahaman Salafush Sholeh adalah upaya Ibnu Taimiyah memahami lafaz / tulisan ulama salaf yang sholeh.
   Pertanyaannya adalah apakah upaya pemahaman yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah adalah pasti benar ? Jelas bisa benar dan bisa pula salah. Hal yang jelas Ibnu Taimiyah tidak dikenal berkompetensi sebagai imam mujtahid mutlak.

   ReplyDelete
  43. kasihan saudara salafi...
   Allah persult untuk menjadi orang baik. Hablum minallah-nya konon sesuai "manhaj" yg lurus. hablum minannas nya ancur-ancuran. Wallahu A'lam

   ReplyDelete
  44. jika antum berpegang pada hadits dan atsar yang shohih, maka antum sudah berpegang dengan pemahaman salaf.

   apa yg mereka kerjakan, tentunya sudah ada dalam atsar2 mereka yg shohih. sedangkan apa yg mereka tinggalkan, tentunya yg tidak ada dasarnya/dalilnya dari mereka.

   kalau pemahaman salafush sholih yang tertulis di kitab2 hadits itu antum anggap hanya sekedar tulisan, dan bukan suatu pemahaman, lantas apa gunanya para ulama menulis hadits2? apa gunanya perkataan Hudzaifah: "“Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Sahabat Rasulullah saw sebagai ibadah, maka janganlah kamu lakukan! "? apa gunanya perkataan Umar bin Abdul Aziz: "“Berhentilah kamu di mana para Sahabat berhenti (dalam memahami nash), karena mereka berhenti berdasarkan ilmu dan dengan penglihatan yang tajam mereka menahan (diri). Mereka lebih mampu untuk menyingkapnya dan lebih patut dengan keutamaan."? apa gunanya firman Alloh: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu"?

   semua itu sia-sia karena bolehnya mengikuti bid'ahnya orang2 kholaf

   ReplyDelete
  45. sepertinya ada yg belum antum pahami dari pertanyaan ana. ana bertanya apakah sebutan mujassimah atau musyabbihah pernah dilontarkan oleh para ulama yang antum maksud?

   kalau sekedar mengkritik kekeliruan pemahaman Ibnu Taimiyah, maka ini hal yang sangat wajar. adapun jika sampai menyebut mujasimah atau musyabbihah, maka ini perkara lain. ini bukan kritikan, melainkan celaan atau hujatan.

   ReplyDelete
  46. Mas Ajam , yang tertinggal dari para Salaf yang Sholeh adalah lafazh/tulisan mereka untuk itulah perlu upaya penterjemahan, penafsiran dan pemahaman
   Lalu pemahaman siapa yang kita ikuti ?

   Sebaiknya kita mengikuti pemahaman para Imam Mazhab karena mereka melihat langsung bagaimana implementasi pemahaman para Salaf yang sholeh (Salafush Sholeh) dalam beribadah. Para Imam Mazhab menyadari bahwa umat Islam selanjutnya tidak akan pernah melihat langsung bagaimana implementasi pemahaman para Salaf yang sholeh (Salafush Sholeh) dalam beribadah. Untuk itulah mereka menuliskan dan menguraikannya dalam kitab fiqih.

   Sebaiknya kita jangan mengikuti pemahaman ulama yang salah pikir atau salah paham karena mereka tidak melihat langsung bagaimana implementasi pemahaman para Salaf yang sholeh (Salafush Sholeh) dalam beribadah. Mereka berupaya memahami melalui lafazh/tulisan ulama salaf yang sholeh namun upaya pemahaman mereka belum tentu benar dan terkadang bercampur dengan ra'yu mereka sendiri.

   ReplyDelete
  47. Contohnya kami salinkan dari http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/kesalahpahaman-itiqod

   ***** awal kutipan ******
   Al Imam al Hafizh Abdurrahman ibn al Jawzi (w 579 H) dalam kitab “Talbis Iblis”, artinya Membongkar Tipu Daya Iblis menuliskan, (yang artinya)
   Mereka yang memahami sifat-sifat Allah dalam makna indrawi (materi/harfiah) ada beberapa golongan. Mereka berkata bahwa Allah bertempat di atas arsy dengan cara menyentuhnya, jika DIA turun (dari arsy) maka DIA pindah dan bergerak. Mereka menetapkan ukuran penghabisan (bentuk) bagi-NYA. Mereka mengharuskan bahwa Allah memiliki jarak dan ukuran. Mereka mengambil dalil bahwa Dzat Allah bertempat di atas arsy [--dengan pemahaman yang salah--] dari hadits Nabi Shollallaah ‘alaih wa sallam: “Yanzil Allah Ila Sama’ ad Dunya”, mereka berkata: “Pengertian turun (yanzil) itu adalah dari arah atas ke arah bawah”.
   "Mereka memahami makna “nuzul” (dalam hadits tersebut) dalam pengertian indrawi yang padahal itu hanya khusus sebagai sifat-sifat benda. Mereka adalah kaum Musyabbihah yang memahami sifat-sifat Allah dalam makna indrawi (materi / harfiah). Dan Telah kami paparkan perkataan-perkataan mereka dalam kitab karya kami berjudul “Minhaj al Wushul Ila ‘Ilm al Ushul”.
   Imam Ibn al Jawzi al Hanbali menegaskan bahwa “keyakinan Allah Azza wa Jalla bertempat di atas ‘Arsy adalah keyakinan musyabbihah

   Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab berjudul “Hasyiyah Al-’allaamah Ibn Hajar Al-Haitami ‘Alaa Syarh Al-Idlah Fii Manasik Al-Hajj”
   "Penghinaan Ibnu Taimiyah terhadap Rasulullah ini bukan sesuatu yang aneh; oleh karena terhadap Allah saja dia telah melakukan penghinaan, –Allah Maha Suci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dengan kesucian yang agung–. Kepada Allah; Ibnu Taimiyah ini telah menetapkan arah, tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya dari keburukan-keburukan yang sangat keji. Ibn Taimiyah ini telah dikafirkan oleh banyak ulama, –semoga Allah membalas segala perbuatan dia dengan keadilan-Nya dan semoga Allah menghinakan para pengikutnya; yaitu mereka yang membela segala apa yang dipalsukan oleh Ibn Taimiyah atas syari’at yang suci ini–”.
   *****akhir kutipan *****

   Pendapat Imam Ahmad ar-Rifa’i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad yang sebaiknya kita ingat selalu agar kita terhindar dari kekufuran dalam i’tiqod / akidah.
   “Sunu ‘Aqaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika Min Ushulil Kufri”
   Jagalah aqidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”.

   Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn ‘Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, betempat), ia kafir secara pasti.”

   ReplyDelete
  48. apa yang dikerjakan dan dikatakan oleh salaf, maka begitulah pemahaman mereka. dan ini sudah jelas dan tidak perlu takwil lagi.

   ana ambil contoh, Zainab berkata: "Kalian (istri2 Nabi yang lain) dinikahkan oleh saudara kalian, sedangkan aku dinikahkah oleh Alloh dari langit ke tujuh", maka inilah pemahaman Zainab bahwasanya Alloh itu di atas langit ke tujuh. mau ditakwil kemana lagi perkataan beliau ini jika bukan sebagaimana apa yang beliau katakan?

   ana tergelitik dengan perkataan antum: "Sebaiknya kita mengikuti pemahaman para Imam Mazhab...dst."

   yang ana tangkap dari tulisan2 antum sebelumnya bahwa yang antum maksud dengan madzhab hanya ada 4, yakni Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. jika ana salah tangkap mohon diluruskan.

   lalu ana bertanya, jika ada suatu ikhtilaf dalam suatu persoalan, kemudian ada pendapat yang di luar 4 madzhab di atas, apakah itu berarti bukan pendapat ahlus sunnah? atau dengan kata lain, apakah pendapat itu pasti salah jika di luar pendapat 4 madzhab?

   ReplyDelete
  49. Ibnul Jauzi berkata: "Mereka berkata bahwa Allah bertempat di atas arsy dengan cara menyentuhnya"

   adakah Ibnu Taimiyah berkata bahwa bahwa Alloh bersentuhan dengan 'Arsy?

   Ibnul Jauzi berkata: "jika DIA turun (dari arsy) maka DIA pindah dan bergerak"

   adakah Ibnu Taimiyah berkata bahwa Alloh itu berpindah dan bergerak?

   Ibnul Jauzi berkata: "Mereka menetapkan ukuran penghabisan (bentuk) bagi-NYA. Mereka mengharuskan bahwa Allah memiliki jarak dan ukuran"

   adakah Ibnu taimiyah menetapkan jarak dan ukuran bagi Alloh?

   sepengetahuan ana, tidak ada perkataan atau kitab Ibnu Taimiyah yang seperti itu. begitu pula dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, Al Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dll.

   ReplyDelete
  50. apakah pendapat yang di luar 4 madzhab langsung dianggap pendapat yang salah atau bukan pendapat ahlus sunnah?

   ReplyDelete
  51. mas Ajam ana yang sangat awam aja bisa tau yang pendapatnya salah pasti yang menyelisih Al Qur'an n Hadits Nabi .....la ana liat nt termasuk orang berilmu .....kok bertanya spt gitu mas ...

   ReplyDelete
  52. afwan, antum simaklah dulu diskusi ana dengan Mutiarazuhud di atas. beliau berkata: "Sebaiknya kita mengikuti pemahaman para Imam Mazhab karena mereka melihat langsung bagaimana implementasi pemahaman para Salaf yang sholeh (Salafush Sholeh) dalam beribadah".

   kalo ana menangkap maksud yang diinginkan oleh al akh mutiarazuhud adalah bahwa yang dinamakan ahlus sunnah adalah jika masih di atas rel madzhab, sehingga apabila ada pendapat yang keluar dari rel tersebut, maka dianggap pendapat yang pasti salah atau sesat. benarkah begitu? silakan antum jawab jika ingin membantu al akh mutiarazuhud

   NB. madzhab yang dimaksud oleh al akh mutiarazuhud terbatas pada 4 madzhab besar, yakni Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah.

   ReplyDelete
  53. @ 'Ajam

   menurut ente, apakah imam 4 tersebut berpijak pada al quran dan as sunnah atau justru sebaliknya? apakah pengikut wahabi dan faham ibnu taimiya saja yang ante maksud sebagai ahlussunna wal jamaah? bagaimana dengan pembantain wahabiun atas ulama2 dan muslimin yang jelas2 bersyahadat dan tak berdaya? apakah mereka wahabiun mencontoh nabi dalam memerangi sesuatu?

   menuut ente:
   apakah pengikut muslimin yang mengikuti (muqollid) 4 imam madhzab sebagai musyrik? jika ya rincikanlah, biar ana belajar lebih dalam dengan ente

   ReplyDelete
  54. klo menterjemahkan bahasa arabnya saja gak bisa dengan apa dapat ilmu agama yg benar ya ...? Kitab ibnu taimiyah kan juga dalam bahasa arab klo baca cuma terjemahan kita gak tau loh klo yg terjemahin itu salah, wis saiki belajar dululahbahasa arab mendingan belajar dulu fiqih 4 mazhab + fikih muridnya hemper baru diskisi he he he

   ReplyDelete
  55. Al Akh azzam

   pertanyaan konyol antum tidak layak untuk ana jawab

   ReplyDelete
  56. @'Ajam

   pertanyaan yang konyol???? baiklah klo begitu. apakah ente tahu kalo ulama wahabi memusyrikkan para imam tersebut?

   apakah ente yakin tanpa bimbingan guru (bermadzhab) dalam belajar addinulislam benar secara lahir batin?

   ReplyDelete
  57. Al Akh azzam

   nama antum bagus namun kata2 antum busuk. itu juga tuduhan konyol. sudah dibantah bahwa salafiyun tidak menuduh ulama ahlus sunnah seperti An Nawawi atau Ibnu Hajar sebagai pelaku kesyirikan.

   apa tujuan antum dari cara berdiskusi macam ini? kapan ana melarang dari bermadzhab sehingga antum berpikir ana tidak butuh bimbingan guru yang bermadzhab?

   ReplyDelete
  58. al akh MUTIARAZUHUD

   ana tahu bahwa antum disibukkan oleh urusan lain, sehingga tidak sempat menjawab pertanyaan ana. akan tetapi karena antum tidak segera menjawab pertanyaan ana, muncullah orang-orang yang tidak mengetahui alasan kenapa ana bertanya tentang masalah itu yang mereka menuduh ana dengan tuduhan anti madzhab. jika antum sudah memiliki waktu yang longgar, segeralah untuk menjawab pertanyaan ana.

   antum berkata: “Sebaiknya kita mengikuti pemahaman para Imam Mazhab…dst"

   ana bertanya: jika ada suatu ikhtilaf dalam suatu persoalan dimana ada pendapat yang di luar 4 madzhab, apakah pendapat itu langsung dianggap sebagai pendapat yang pasti salah dan sesat?

   ReplyDelete
  59. termikasih atas pujian ente, semoga mengurangi dosa2 ana. dan bukanlah tuduhan konyol yang ana sampaikan, ente bisa cari info mengenai kebrutalan ulama wahabi dalam ungkapan memusyrikan ulama2 salaf pengikut madzhab 4 sekalian scan kitabnya di didunia maya ini.

   ente keliatan gusar sekali atas pertanyaan ana. cool man!!!. kalo ente tidak anti madzhab tentunya pertanyaan ente terhadap mas Mutiarazuhud tidak seperti itu, demikian juga dengan cara penafsiran ayat2 al quran dan assunah.

   jujur ana berdikusi disini juga belajar, sekalipun ada bloger ateis berkomentar, guna memantapkan pandangan dan keimana ana. pertanyaan adalah pertanyaan yang ada jawabanya meskipun pertanyaan itu sangat "konyol". hanya orang yang merara lebih tinggi dari org lain yang menganggap pertanyaan2 yang tidak sesuai pemekirannya sbg pertanyaan konyol. meski pertanyaan itu ada bukti jawabannya.

   ReplyDelete
  60. sudah ada jawaban/bantahan atas tuduhan yang antum lontarkan itu. ana bantu antum, silakan antum cek sendiri

   http://bantahansalafytobat.wordpress.com/2010/10/20/bantahan-6-kedustaan-tuduhan-al-albany-mengkafirkan-al-bukhari/

   http://bantahansalafytobat.wordpress.com/2010/10/20/bantahan-7-kedustaan-tuduhan-al-utsaimin-mengkafirkan-annawawi-dan-ibnu-hajar/

   http://bantahansalafytobat.wordpress.com/2010/10/20/bantahan-8-kedustaan-tuduhan-bin-baz-mengkafirkan-sahabat-nabi/

   antum lihat dulu diskusinya secara menyeluruh. kenapa ana bertanya seperti itu pada al akh mutiarazuhud? itu karena beliau berkata: "Sebaiknya kita mengikuti pemahaman para Imam Mazhab...dst"

   untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap Al Quran dan As Sunnah, al akh mutiarazuhud menganjurkan untuk mengikuti imam madzhab (mungkin maksud beliau 4 madzhab besar).

   ana bertanya, apakah jika ada pendapat yang menyelisihi pendapat 4 madzhab tersebut, langsung dianggap pendapat yang salah atau sesat?

   ReplyDelete
  61. Mas Ajam, sebaiknyalah kita mengikuti pendapat ulama yang bersanad ilmu atau bersanad guru tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

   Minimal ulama yang bermazhab karena dengan mengikuti pendapat imam Mazhab artinya tetap mempertahankan sanad ilmu atau sanad guru karena para Imam Mazhab bersanad ilmu atau bersanad guru tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tapi berhati-hati dengan kitab imam mazhab yang telah ditahrif oleh mereka yang bukan pengikut imam mazhab

   Kami telah sampaikan bahwa para Ulama (ahli ilmu) sebaiknya hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berjenjang melalui lisan para Sahabat, lisan para Tabi'in, lisan para Tabi'ut Tabi'in terus melaui ulama-ulama yang sholeh pengikut para Imam Mazhab yang empat. Inilah yang disebut sebagai sanad ilmu atau sanad guru. Jangan bercampur dengan ra'yu atau akal pikiran sendiri

   Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sepeninggalku kelak, akan muncul suatu kaum yang pandai membaca Al Qur`an tidak melewati kerongkongan mereka” (HR Muslim)

   Pengertian “tidak melewati kerongkongan” adalah pemahaman dengan akal pikiran sendiri, ra’yu / logika tanpa sanad ilmu atau sanad guru

   “Barangsiapa menguraikan Al Qur’an dengan akal pikirannya sendiri dan benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. Ahmad)

   Dari Ibnu Abbas ra~ Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda…”barangsiapa yg berkata mengenai Al-Qur’an tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dlm neraka” (HR.Tirmidzi)

   Imam Syafi’i ~rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”.

   Al-Hafidh Imam Attsauri ~rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga”

   Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , quddisa sirruh (Makna tafsir QS.Al-Kahfi 60) ; “Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203

   ReplyDelete
  62. mohon dijawab dengan bahasa yang sederhana, lugas, jelas dan langsung pada intinya. jawaban antum itu sama sekali tidak nyantol dari apa yang ana tanyakan

   ReplyDelete
  63. Mas Ajam, antum bertanya "apakah jika ada pendapat yang menyelisihi pendapat 4 madzhab tersebut, langsung dianggap pendapat yang salah atau sesat?"

   Pendapat seseorang bisa benar dan bisa pula salah.

   Sebaiknyalah kita mengikuti pendapat ulama yang bersanad ilmu atau bersanad guru tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

   ReplyDelete
  64. bagaimana membedakan antara orang yang benar-benar bersanad ilmu pada rasulullah dengan orang yang hanya ngaku-ngaku?

   dan apakah orang yang bersanad ilmu langsung pada Alloh itu pasti benar perkataannya?

   kalau mengacu pada perkataan antum: "Pendapat seseorang bisa benar dan bisa pula salah.", berarti orang yang bersanad ilmu pada Rasulullah punya kemungkinan salah dalam berpendapat dan orang yang tidak bersanad ilmu kepada Rasulullah punya kemungkinan benar dalam berpendapat.

   ReplyDelete
  65. mas Ajam kalau pertannyaan sepele itu ana yang sangaaaaaat awam pun bisa menjawab meski jawaban ana yang bodoh ini sering salah jarang sekali benar ( karena ana bukan mujtahid ...he he he )
   Ajam bertanya: jika ada suatu ikhtilaf dalam suatu persoalan dimana ada pendapat yang di luar 4 madzhab, apakah pendapat itu langsung dianggap sebagai pendapat yang pasti salah dan sesat?
   ana jawab : ya enggak mesti salah laaaah .....selama itu sesuai dgn Al Qur'an n hadis nggak menyelisihinya.......yang salah yang melanggar / menyelisihi Al Qur'an n Hadits Nabi .........he he he ......maaf bang Zon kalau ana keliru......begitu mas Ajam ana sangaaaaaat lemah 1 haditspun nggah hafal apalagi dgn hukum sanad dan matannya jadi pendapat ana sering kali salah jaraaaaaang sekali benar ......

   ReplyDelete
  66. Mas Ajam, mereka yang bersanad ilmu sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, selama mereka hanya menyampaikan apa yang mereka dengar dan pahami dari lisan ulama yang sholeh sebelumnya (terdahulu) tanpa mencampurnya dengan ra'yu (akal pikiran) mereka sendiri insyaallah akan terjaga kebenarannya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan apa yang diwahyukanNya tanpa mencampurnya dengan hawa nafsu atau ra'yu (akal pikiran) nya sendiri.

   ReplyDelete
  67. al akh mutiarazuhud
   jadi menurut antum, ada orang yang bersanad ilmu pada Rasulullah namun mengatakan perkataan yang tidak sesuai dengan perkataan Rasulullah?

   lalu mana yg harus diikuti? orangnya atau perkataannya?

   jika ada orang yang tidak bersanad ilmu pada Rasulullah namun mengatakan perkataan yang sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah, apakah tidak boleh ana mengikutinya?

   ReplyDelete
  68. kalau begitu jawaban antum, insyaAlloh ana setuju. dan begitulah seharusnya dalam ittiba'. bukan mengikuti orangnya, namun mengikuti perkataannya. kalau sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah, sekalipun dia orang kafir atau ahli bid'ah, tetap harus diikuti. dan kalau menyelisihi Al Quran dan As Sunnah. sekalipun dia Abu Bakar atau Umar, tetap harus ditinggalkan.

   ReplyDelete
  69. Mas Ajam, tentu saja kalau kebenaran boleh saja diikuti.
   Salah satu keterjagaan Al Qur'an adalah dengan apa yang dilakukan oleh para penghafal Al Qur'an yang mereka hafal dari mendengar lisan ke lisan dari para penghafal terdahulu.
   Begitu juga dengan pemahaman perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih terjaga melalui lisan ke lisan ulama yang sholeh tanpa mencampurnya dengan ra'yu / akal pikiran mereka sendiri.
   Percampuran dengan ra'yu atau akal pikiran sendiri cenderung terjadi pada mereka yang memahami lebih bersandar dengan cara membolak-balik kitab seorang diri.

   ReplyDelete
  70. Mas Ajam, sejauh mereka yang bersanad ilmu tersambung kepada Rasulullah hanya menyampaikan apa yang mereka dengar dan pahami dari ulama-ulama terdahulu tanpa mencampurnya dengan ra'yu (akal pikiran) sendiri pastilah akan sesuai dengan perkataan Rasulullah

   ReplyDelete
  71. namun yang terjadi adalah lain

   orang yang ngaku-ngaku bersanad pada Rasulullah yang antum agung-agungkan, ternyata perkataannya tidak mempunyai dasar sama sekali dari para salafush sholih. dia mengada-adakan perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh salafush sholih.

   lalu dari mana perkataannya ini berasal? tentu saja dari pemikirannya sendiri atau dari salafnya yang menggunakan pemikirannya sendiri. dan siapakah salafnya itu? siapa lagi kalau bukan Mu'tazillah dan Jahmiyyah.

   ReplyDelete

  Item Reviewed: Ibnu Taimiyah Rating: 5 Reviewed By: Jass
  Scroll to Top