728x90 AdSpace

 • Latest News

  Powered by Blogger.
  Friday, June 25, 2010

  Tips Sholat Khusyu'

  Sholat didirikan karena Allah (Lillah) untuk mendapatkan dan merasakan kebersamaan atau kedekatan dengan Allah (Billah).  Oleh karena menginginkan selalu kebersamaan atau kedekatan dengan Allah (Billah) maka sebagian muslim, selain mendirikan sholat wajib 5 waktu menambah lagi dengan sholat-sholat sunnah dan amalan-amalan sunnah lainnya.  Kesadaran akan kebutuhan sholatlah yang membuat kita rindu,  senang dan selalu merasa butuh untuk melakukannya. Insyaallah, tulisan berikut ini akan menguraikan tips sholat khusyu'

  Tips sholat khusyu'

  • Mencari tahu tentang sholat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW

  • Mengetahui tujuan mendirikan sholat dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat.

  • Memperhatikan dan kesadaran tumakninah


  Perihal awal yang utama adalah mencari tahu tentang sholat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.  Dengan mengetahui sholat seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan sholat yang khusyu'.

  Dimana ilmu / pengetahuan tentang contoh sholat Rasulullah SAW bisa  kita peroleh ?

  Sumber awal tentu adalah dari Al-Qur’an dan hadits.

  Jikalau kemampuan kita terbatas untuk menggali hukum tentang sholat dari dalam Al-Qur’an dan Hadits maka kita dapat mengikuti imam yang telah mengeluarkan / menggali  hukum (istinbath)  tentang sholat dari dalam Al-Qur’an dan Hadits yang dikenal sebagai Imam Mujtahid. Tulisan tentang imam mujtahid, silahkan baca pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/03/31/imam-mujtahid/

  Imam Mujtahid yang kita ketahui ada empat yakni, Imam Abu Hanifah (Madzhab Hanafi), Imam Malik bin  Anas (Madzhab Maliki), Imam Muhammad bin Idris (Madzhab Syafi’i), Imam Ahmad bin Hanbal (Madzhab Hanbali). Masa kehidupan Imam yang empat ini adalah pada masa salafush sholeh, yakni pada masa Tabi’in (orang yang berjumpa dengan Sahabat Nabi) maupun Tabi’ Tabi’in (orang yang berjumpa dengan orang telah berjumpa dengan Sahabat Nabi). Imam Empat ini diibaratkan mengumpulkan hadits-hadits, menghafalnya yang kemudian menjadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan / menggali hukum-hukum yang kita kenal sebagai Fiqh atau fikih. Sehingga mereka pun dikenal sebagai Ulama Besar Fikih. Ikutilah salah satu dari mereka, umumnya adalah mengikuti hukum-hukum (madzhab) yang terbanyak diikuti disuatu wilayah / negara agar dapat saling mengingatkan. Untuk mengetahui sedikit riwayat tentang Imam Madzhab yang empat, silahkan baca tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/04/03/madzhab-empat/

  Untuk mengetahui mengapa perlunya madzhab silahkan baca tulisan pada, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/05/07/2010/05/07/perlunya-madzhab/

  Untuk mengetahui Madzhab yang banyak diikuti di wilayah/negara kita, silahkan baca tulisan pada, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/02/10/riwayat-ahlussunah-wal-jamaah/

  Sebelum kita mendirikan sholat,  hal yang perlu kita ketahui adalah syarat yang harus dipenuhi dan tujuan kita mendirikan sholat. Dengan mengetahui syarat dan tujuan sholatlah, insyaallah akan mendapatkan sholat yang khusyu'.

  Apakah tujuan kita mendirikan sholat ?

  Petunjuk Allah dalam Al –Qur’an, yang artinya

  Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat Aku.”  (QS  Thaha 20: 14)

  Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat  sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (QS al Baqarah 2 : 153)

  Tujuan mendirikan sholat adalah untuk mengingat Allah , menuju (mi’raj) kepada Allah, seolah dihadapan atau berjumpa ke hadhirat Allah untuk menyembahNya, sehingga kita dapat  terhubung / sampai  (wushul) kepada Allah dalam upaya kita untuk mendapatkan pertolongan Allah.

  Nabi Muhammad Saw bersabda, bahwa Ash-shalatul Mi'rajul Mu'minin,  “sholat itu adalah mi’rajnya orang-orang mukmin“. Yaitu naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju ke hadirat Allah.

  Dalam sebuah hadist Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya kalian apabila sholat maka sesungguhnya ia sedang bermunajat (bertemu) dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerti bagaimana bermunajat dengan Tuhan”

  Allah berfirman yang artinya,

  “Sesungguhnya sembahyang (Sholat) itu memang berat kecuali bagi mereka yang khusyu' yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadaNya”. (QS. Al-Baqarah 2 : 45).

  Sholat adalah amal / perbuatan yang merupakan kelanjutan atau perwujudan dari syahadat (kesaksian) yang telah diucapkan atau kita janjikan.

  Apakah syarat agar amal / perbuatan sholat kita dapat berhasil, dilakukan khusyu', terhubung / sampai (wushul) kepada Allah ?

  Kita harus mencontoh peristiwa ketika kita pernah terhubung / sampai (wushul) kepada Allah.

  Ketika kita masih bayi dalam kandungan yang bersih dan suci telah keadaan  “menemui” Allah.

  “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (QS- Al A’raf 7: 172)

  Ketika kita masih bayi dalam kandungan tidak melakukan aktifitas inderawi secara sempurna. Dengan kata lain seorang bayi tidak makan dan tidak minum atau berbicara dengan mulut, tidak bernapas dengan hidung, tidak melihat dengan mata, tidak mendengar dengan telinga, dan tidak buang air besar atau kecil melalui anus atau kemaluan. Tetapi bayi tersebut mendapatkan semua kebutuhan jasmaninya melalui saluran plasenta yang menghubungkan antara pusar bayi dengan dinding rahim ibu.

  Dalam kandungan, seorang bayi juga tidak berpikir dikarenakan fungsi otaknya belum sempurna, tetapi kemampuan ruhani bayi telah hidup sempurna.

  Sayangnya setelah bayi itu tumbuh dewasa, dia tidak dapat mengingat perjalanannya ketika berada dalam kandungan rahim ibunya. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar setiap umatnya kembali menjadi seperti bayi dalam kandungan, agar dirinya dapat kembali menemui Allah.

  Jadi syarat agar dapat mendirikan sholat khusyu'  sehingga kita dapat ”menemui”, mi’raj,  terhubung (wushul) kepada Allah adalah kita harus mencontoh keadaan ketika kita masih bayi dalam kandungan yakni, bersih dan suci (fitrah),  mengistirahatkan panca indera atau aktifitas inderawi, meninggalkan ikatan hawa nafsu, mengistirahatkan apapun yang dipikirkan ,   memutuskan hati dari segala keterkaitan dengan yang selain Allah

  Syarat ini diwujudkan secara amal lahiriah dalam bentuk wudhu, bersuci (thaharah) sebagai hukum syarat sholat, namun hakikat atau secara bathinnya  adalah menghapuskan dosa atau pensucian diri (tobat),  menyingkirkan sifat-sifat hawa nafsu manusianya dari dalam diri dan jiwanya, memutuskan hati dari segala keterkaitan dengan yang selain Allah atau menanggalkan sifat syirik dan kemaksiatan diri dalam hidupnya,  sebagai contoh  mendirikan sholat tidak lalai ataupun riya. Selengkapnya tentang sholat yang lalai, silahkan baca tulisan pada, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/05/09/mereka-lalai/

  Diantara waktu wudhu saat ini dengan sholat terakhir kita ada kemungkinan secara tidak sengaja hati kita ada keterkaitan dengan selain Allah atau syirik, maka teguhkanlah kesaksian kembali dengan mengucapkan syahadat agar sholat yang akan dikerjakan diterima Allah dengan baik, karena kita  sebagai seorang muslim.  Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

  "Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

  Peneguhan kesaksian kembali sangat diperlukan agar kita sebagai muslim karena Allah memperingatkan dalam firmanNya yang artinya,

  “Sungguh, bila kamu berbuat syirik, maka hapuslah amalanmu, dan sunguh kamu tergolong orang-orang yang rugi” (QS Az Zumar: 65 )

  “Amalan-amalan mereka (orang-orang musyrik/kafir) adalah bagaikan debu yang diterpa oleh angin kencang di hari yang penuh badai” (QS Ibrahim: 18 )

  “Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal shalih dan tidak menyekutukan sesuatupun dalam ibadah kepada Tuhannya” (QS Al Kahfii: 110 )

  “Dan siapa yang melakukan amal shalih, sedang dia itu mukmin, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya dan sesungguhnya Kami tuliskan bagi dia apa yang dia lakukan” (QS Al Anbiya: 94 )

  “Siapa yang melakukan amal shalih, baik laki-laki atau perempuan sedang dia itu mukmin, maka Kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik serta Kami akan memberikan kepadanya balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan” (QS An Nahl: 97 )

  "Siapa yang melakukan amal shalih, baik laki-laki atau perempuan sedangkan dia mukmin, maka mereka masuk surga seraya mereka diberi rizqi di dalamnya tanpa perhitungan" (QS al Mukmin : 40 )

  Agar mendapatkan khusyu' dalam sholat adalah dengan memperhatikan dan kesadaran tumakninah.

  Diriwayatkan dari Abu  Hurairah:

  Rasulullah Saw masuk ke dalam masjid dan seseorang mengikutinya. Orang itu mengerjakan shalat kemudian menemui Nabi Saw dan mengucapkan salam. Nabi Saw membalas salamnya dan  berkata, "Kembalilah dan shalatlah karena kau belum shalat". Orang mengerjakan shalat dengan cara sebelumnya, kemudian menemui dan mengucapkan salam kepada Nabi Saw. Beliau pun kembali berkata, "Kembalilah dan shalatlah karena kau belum shalat". Hal itu terjadi tiga kali. Orang itu berkata, "Demi  Dia  yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak dapat mengerjakan shalat dengan cara yang lebih baik selain cara ini. Ajarilah aku bagaimana cara shalat". Nabi Saw bersabda, "Ketika kau berdiri untuk shalat, ucapkan takbir lalu bacalah (surah) dari Al Quran kemudian rukuklah hingga kau merasa tenang (thuma'ninah). Kemudian angkatlah kepalamu dan berdiri lurus, lalu sujudlah hingga kau merasa tenang selama sujudmu, kemudian duduklah dengan tenang, dan kerjakanlah hal yang sama dalam setiap shalatmu".  (1:724 - Shahih Al Bukhari).

  Diantara gerakan dalam Sholat, berikan waktu sejenak (tinggalkan aktifitas jasmani/ jasad) agar ada kesempatan ruhNya dapat  mi'raj, bertemu dan terhubung (wushul) kepada Allah.

  Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengibaratkan gerakan dan bacaan dalam shalat itu seperti jasad, sedangkan khusyu' dan tumakninah adalah ruhnya. Masih banyak para mushallin yang ‘berjasad’ baik, bahkan sempurna tanpa cacat, namun tak memiliki ‘ruh’. Akhirnya, shalatnya hanya sebatas ritual, bukan sumber spiritual.

  Selengkapnya tentang tumakninah, silahkan baca pada tulisan pada, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/05/09/mereka-lalai/tumakninah/

  Dasar dari Tumakninah,  kita harus mengetahui dan mempunyai  kesadaran tentang RuhNya,  sebagaimana firman Allah yang artinya,

  “Kemudian Dia menyempurnakan penciptaannya dan Dia tiupkan padanya sebagian dari Ruh-Nya dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan rasa, tapi sedikit sekali kamu bersyukur” (QS As Sajadah 32 : 9 )

  Dengan melakukan sholat khusyu', InsyaAllah akan membekas yang dalam keadaan selalu mengingat Allah, sehingga waktu  diantara mendirikan  sholat  akan tercegah perbuatan keji dan mungkar dan kita termasuk orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring (ulil albab).

  Sebagaimana firman Allah yang artinya,

  "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS al Ankabut : 45)

  Bagi sebagian muslim yang mendalami tasawuf, mereka mengikuti thariqah/tarekat dengan memperbanyak dzikir (wirid) terhadap Allah untuk menambah frekeunsi atau waktu untuk mengingat Allah. Sehingga, dengan pertolongan Allah, tiada waktu lagi tanpa mengingat Allah atau dengan kata lain, dengan pertolongan Allah, mencapai keadaan selalu mengingat Allah dan sebenar-benarnya bersaksi,

  لا إِلَهَ إِلا اللهُ


  La illa ha illallah


  Wassalam

  Zon di Jonggol

  TIPS AGAR DAPAT SHALAT DENGAN KHUSYU'

  Khusyu' menurut defenisi Hasby ash Shiddieqy adalah pengekspresian ketundukan pada Allah dengan hati dan jasmani yang tenang. dengan demikian, dapat diambil kesimpulan khusyu' berawal dari adanya ketenangan (thuma'ninah)

  Khusyu' adalah ruhnya shalat. setiap muslim, yang selalu bersemangat meniti jalan menuju nilai-nilai taqwa, pastilah mengerahkan segenap daya upayanya untuk mencapai ke-khusyu'an dalam shalatnya.

  QS : 23:1." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman"
  QS : 23:2. "(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya

  Menurut Iman Al-Ghazali, shalat khusyu' itu terdiri dari 6 pilar, yaitu :

  1. Hudlurul Qalbi (Menghadirkan Hati)
  Adalah pemusatan fikiran dan fokus bermunajat kepada Allah, tidak sedang berpikir yang lain. terkadang seseorang berpikir tentang sesuatu dalam shalat, pada hal sebelumnya dia tidak memikirkan apa pun, itu lah setan yang mencoba menyelami pikiran manusia agar berpaling dari kekhusyu'an.

  2. Tafahhum (Penghayatan)
  Mengerti dan memahami apa yang dibaca dalam shalat. dengan bekal pemahaman atas apa yang dibaca dalam shalat, seseorang dapat memusatkan fikirannya pada bacaannya. dan setelah memahami arti dan maksud dari bacaan, hendaknya di hayati.

  3. Ta'dzim (Membesarkan Allah SWT)
  Mengakui kebesaran Allah adalah pujian kepada Allah SWT atas Maha hebatNya atas segala nikmat yang diberikanNya. kebesaran atas kekuasaanNya yang tak tertandingi, yang menciptakan bumi dan langit berserta isinya, serta kagum atas kehebatan Allah yang maha besar atas segalanya.

  4. Haibah (Takut dan Kagum atas kebesaran Allah SWT)
  "Dari abi Rihanah sesungguhnya ia bersama Rasulullah SAW pada suatu peperangan, kemudian dia mendengar pada suatu malam Rasulullah SAW berdoa, api neraka haram menyentuh orang yang bergadang untuk ibadah di jalan Allah dan api neraka haram menyentuh orang yang air matanya mengalir karena takut kepada Allah. (H.R. ad Darimi)

  5. Raja' (Mengharap ampunan Allah)
  QS : 2:218. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

  6. Haya' (Rasa Malu)
  QS : 16:19. "Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakan"

  Allah SWT adalah Dzat yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi, perbuatan baik pastilah akan mendapat pahala dan perbuatan buruk menjadi dosa dan kehinaan bagi diri manusia itu. Diri kita yang tak luput dari dosa dan hawa nafsu, tampak begitu hinanya kita atas dosa kita di hadapan maha sucinya Allah, dan rasa malunya kita dihadapan Allah, membuat diri merasa takut akan dosa kita dan siksa Allah SWT, sehingga memacu kita untuk bertaubat dg sungguh sungguh dan selalu berbuat amal kebaikan untuk medapat ridho Allah SWT.

   


  .


  .


  Berikut sebuah contoh petunjuk latihan sholat khusyu

  Khusyu itu Mudah di tulis oleh Mardibros dari Sholatcenter
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  11 comments:

  1. barangsiapa hatinya belum mencintai Allah ,pasti sholatnya gak akan bisa khusyu. yang mencintai akan gembira jika bertemu yg dicintainya.

   barangsiapa mencintai sesuatu akan banyak memikirkannya.

   rukuk lah sampai hatimu merasa rukuk,serta sujudlah sampai hatimu merasa sujud :)

   ReplyDelete
  2. InsyaAllah kita akan mendapatkan sholat khusyu' dengan mencintai Allah.
   Bagaimana kita mencintai Allah ?
   Dengan mengingat Allah, mengenal Allah (ma'rifatullah) dan mengharapkan pertolonganNya. Sebelum mengenal Alllah, kenalilah diri kita sendiri. Kenalilah sifat-sifat kemanusiaan kita dan sucikanlah diri kita dari sifat-sifat kemanusiaan (akhlak) yang rendah dan mohon ampunanNya atas segala kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan (tobat).

   ReplyDelete
  3. barang siapa mengenal diri nya maka mangenal ia akan Tuhan nya......
   dan barang siapa mengenal Tuhan nya maka binasalah wujud diri nya........

   ReplyDelete
  4. mamo cemani gombongJanuary 7, 2011 at 9:36 PM

   lalu bagaimana teori wushul yang ada dalam tarekat ??? apa betul kita bisa sampai tingkatan marifat / jumpa dgn Alloh ?? dgn ma'na harfiah JUMPA DGN ALLOH . dgn di bimbing mursyid apa anda telah mencapai derajat tsb @ admin ??? mohon pencerahanya . ini penting

   ReplyDelete
  5. Jumpa dengan Alloh, pada hakekatnya setiap muslim wajib jumpa dengan Allah ta'ala. Bagaimana dia menyembah sesuatu yang tidak dijumpai atau dihadapannya atau tidak sampai kepadaNya (wushul)

   Di dunia, jumpa dengan Allah ta'ala tentu bukan dengan dzatNya secara kasat/dengan mata tetapi melalui asma Allah, sifat Allah dan perbuatan (af'al) Allah.

   Untuk itulah setiap muslim wajib mengamalkan Tasawuf dalam Islam atau kalau alergi dengan istilah tasawuf , maka setiap muslim wajib berakhlak/beradab yang baik sebagai hamba Allah di hadapanNya dan berakhlak baik sesama ciptaanNya termasuk berakhlak baik dengan alam, tumbuh2an, binatang, sesama manusia, dll. Tujuan mengamalkan tasawuf atau tentang akhlak adalah menuju muslim yang sholeh atau muslim yang ihsan yakni minimal muslim yang yakin bahwa Allah ta'ala melihat kita (dalam keadaan minimal ini muslim tersebut terhijab melihat Allah atau jumpa dengan Allah) atau yang terbaik adalah muslim yang dapat seolah melihat Allah (muhsin/muhsinin) dengan menjaga akhlak/adab itulah yang termasuk seolah-olah melihat Allah.

   Sedangkan pencapaian derajat kita hanya boleh mengakui sebagai muslim tidak boleh mengakui sebagai mukmin, muhsin ataupun seorang sufi, karena derajat tersebut hanya kehendak Allah

   Misalkan derajat sufi, Syekh Abu al-Abbas r.a mendefinisikan
   Bahwa kata sufi dinisbatkan kepada perbuatan Allah pada manusia. maksudnya, shafahu Allah, yakni Allah menyucikannya sehingga ia menjadi seorang sufi. Dari situlah kata sufi berasal.
   Jadi kita sebaiknya tidak mengakui sebagai/telah sufi begitu juga sebaiknya tidak mengakui sebagai bagian kaum sufi namun mengajkui sebagai kaum muslim yang mendalami dan mengamalkan tasawuf dalam Islam.

   Kaum sufi telah menyerahkan kendali mereka pada Allah. Mereka mempersembahkan diri mereka di hadapanNya. Mereka tidak mau membela diri karena malu terhadap rububiyah-Nya dan merasa cukup dengan sifat qayyum-Nya. Karenanya, Allah memberi mereka sesuatu yang lebih daripada apa yang mereka berikan untuk diri mereka sendiri.

   Firman Allah ta’ala yang artinya: ”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki…” (QS An-Nuur:21)

   Firman Allah yang artinya,
   [38:46] Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.
   [38:47] Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
   (QS Shaad [38]:46-47)

   ReplyDelete
  6. mamo cemani gombongJanuary 10, 2011 at 4:53 AM

   ok bang Zon .......bagaimana dgn pendapat yang belum sampai tingkatan makrifat lebih terbimbing dgn mengingat wajah mursyid dgn alasan wajah mursyid tidak bisa ditiru oleh syetan ....menurut pemahaman anda bagaimana ???

   ReplyDelete
  7. berkunjung di pagi hari sambil membaca konten sobat yang satu ini terasa lengkap. kopi dan rokok serta sedikit cemilan menambah suasana makin hidup... sobat berkunjung lah ke blog kami, mungkin anda juga akan merasakan seperi apa yang aku rasakan... salam kenal sob semoga sukss selalu.

   ReplyDelete
  8. Alhamdulillah, tulisan anda sangat menginspirasi saya yang sedang memperdalam dan mempraktekkan tasawuf.
   Rangkuman Al-qur'an dan hadits yang sesuai dengan setiap tema memperkokoh keyakinan akan kebenaran Allah SWT.
   Berbahagialah anda diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berdakwah melalui tulisan.
   Alhamdulillah.
   .maaf apabila comment-nya tidak langsung berhubungan dengan tema.

   ReplyDelete
  9. Terima kasih......InsyALLLAH saya cuba amalkan dalam solat saya...

   ReplyDelete
  10. alhamdulillah jd nyaman / damai rasa hati menyimak jawaban om zon......cukup jelas luar dan dalam na hehehhe....lumayan mlm ini sdh dpt bahan musahadah.......

   ReplyDelete
  11. lebih merasa dekat dengan Allah jika kita mengetahui makna dalam setiap doa yang kita baca..
   smoga bermanfaat

   ReplyDelete

  Item Reviewed: Tips Sholat Khusyu' Rating: 5 Reviewed By: Jass
  Scroll to Top