728x90 AdSpace

 • Latest News

  Powered by Blogger.
  Tuesday, November 2, 2010

  Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

  Contoh ulama nenek moyang kita lainnya yang menolak paham kelompok Wahabi yang berlandaskan pemahaman Syaikh Ibnu Taimiyah adalah Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

  Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi’i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia memiliki peranan penting di Makkah al Mukarramah dan di sana menjadi guru para ulama Indonesia.

  Nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi, lahir di Koto Gadang, IV Koto, Agam, Sumatera Barat, pada hari Senin 6 Dzulhijjah 1276 H (1860 Masehi) dan wafat di Makkah hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 H (1916 M)

  Awal berada di Makkah, ia berguru dengan beberapa ulama terkemuka di sana seperti Sayyid Bakri Syatha, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makkiy.

  Banyak sekali murid Syeikh Khatib yang diajarkan fiqih Syafi’i. Kelak di kemudian hari mereka menjadi ulama-ulama besar di Indonesia, seperti
  Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) ayahanda dari Buya Hamka;
  Syeikh Muhammad Jamil Jambek, Bukittinggi;
  Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli, Candung, Bukittinggi,
  Syeikh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang,
  Syeikh Abbas Qadhi Ladang Lawas Bukittinggi,
  Syeikh Abbas Abdullah Padang Japang Suliki,
  Syeikh Khatib Ali Padang,
  Syeikh Ibrahim Musa Parabek,
  Syeikh Mustafa Husein, Purba Baru, Mandailing, dan
  Syeikh Hasan Maksum, Medan.

  Tak ketinggalan pula K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Ahmad Dahlan, dua ulama yang masing-masing mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, merupakan murid dari Syeikh Ahmad Khatib.

  Syeikh Ahmad Khatib adalah tiang tengah dari mazhab Syafi’i dalam dunia Islam pada permulaan abad ke XIV. Ia juga dikenal sebagai ulama yang sangat peduli terhadap pencerdasan umat. Imam Masjidil Haram ini adalah ilmuan yang menguasai ilmu fiqih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu ukur (geometri).

  Syeikh Ahmad Khatib al-Minankabawi menyanggah beberapa pendapat Barat tentang kedudukan bumi, bulan dan matahari, serta peredaran planet-planet lainnya yang beliau anggap bertentangan dengan pemikiran sains ulama-ulama Islam yang arif dalam bidang itu.

  SANGGAHAN THARIQAT

  Sungguhpun Syeikh Ahmad Khathib Minangkabau sangat terkenal menyanggah thariqat, namun dalam penelitian saya didapati bahawa yang beliau sanggah ialah beberapa perkara yang terdapat dalam Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah. Belum ditemui sanggahannya terhadap thariqat yang lain seumpama Thariqat Syathariyah, Thariqat Qadiriyah dan lainnya.

  Mengenai Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah, catatan sejarah yang diperoleh ternyata Syeikh Ahmad Khathib Minangkabau yang mendahului pertikaian.

  Mengenainya dimulai sepucuk surat yang menanyakan kepadanya, Syeikh Ahmad Khathib Minangkabau pun menulis:
  `Maka adalah pada tahun 1324 daripada hijrah Nabi kita alaihis shalatu was salam datang kepada yang faqir Ahmad Khathib bin Abdul Lathif, Imam Syafie di Mekah, satu masalah dari negeri Jawi menyatakan beberapa ehwal yang terpakai pada Thariqat Naqsyabandiyah pada masa kita ini. Adakah baginya asal pada syariat Nabi kita ? Atau tiada ? Kerana telah bersalah-salahan orang kita Jawi padanya. Maka hamba lihat, menjawab soal ini ialah terlampau masyaqqah atas hamba, kerana pekerjaan itu telah menjadi pakaian pada negeri hamba hingga menyangka mereka itu akan bahawasanya segala itu thariqat Nabi kita. Dan orang yang mungkir akan dia ialah memungkiri akan agama Islam. Padahal sangka itu adalah tersalah, tiada muthabaqah dengan waqi'...''

  Syeikh Ahmad Khathib Minangkabau menuangkan sanggahan terhadap thariqat. Beliau menulis dalam kitab yang berjudul Izhharu Zaghlil Kazibin fi Tasyabbuhihim bish Shadiqin yang selesai ditulis pada malam Ahad, 4 Rabiulakhir 1324 H/1906 M.

  Kitab tersebut telah mengundang kemarahan seluruh penganut Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah dan penganut-penganut tasawuf daripada pelbagai thariqat yang lainnya. Akibatnya, Syeikh Muhammad Sa'ad Mungka menanggapi karangan tersebut dengan mengarang sebuah kitab berjudul Irghamu Unufi Muta'annitin fi Inkarihim Rabithatil Washilin yang beliau selesaikan pada akhir bulan Muharam tahun 1325 H/1907 M.

  Kemunculan kitab Syeikh Ahmad Khathib Minangkabau berjudul Izhharu Zaghlil Kazibin itu hanya beberapa bulan saja mendahului kitab Mir-atul a-'ajib karya Syeikh Ahmad al-Fathani menjawab pertanyaan Sultan Kelantan, iaitu sama-sama dikarang dalam tahun 1324 H/1906 M.

  Syeikh Muhammad Sa'ad bin Tanta' Mungka itu tidak membantah karya gurunya Syeikh Ahmad al-Fathani, tetapi secara serius karya Syeikh Ahmad Khathib Minangkabau dipandang sangat perlu ditanggapi dan beliau membantah dengan hujah-hujah berdasarkan al-Quran, hadis dan pandangan para ulama shufiyah.

  Dengan terbitnya kitab Irghamu Unufi Muti'annitin oleh Syeikh Muhammad Sa'ad Mungka itu, Syeikh Ahmad Khathib Minangkabau menyerang lagi dengan kitabnya yang berjudul Al-Ayatul Baiyinat lil Munshifin fi Izalati Khurafati Ba'dhil Muta'ashshibin.

  Kitab ini disanggah pula oleh Syeikh Muhammad Sa'ad Mungka dengan karyanya berjudul Tanbihul `Awam `ala Taqrirati Ba'dhil Anam. Sesudah karya ini tidak terdapat sanggahan Syeikh Ahmad Khathib Minangkabau.

  Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau adalah seorang yang berpendirian keras dan radikal, sungguhpun beliau menguasai banyak bidang ilmu, namun beliau masih tetap berpegang (taklid) pada Mazhab Syafie dalam fikih dan penganut Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut Mazhab Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam akidah/i’tiqad.

  Sebagai contoh, dalam pertikaian dua orang muridnya yang berbeda pendapat.

  Yang seorang berpihak kepada `Kaum Tua’, beliau ialah Syeikh Hasan Ma’sum (1301 H/1884 M-1355 H/1974 M) yang berasal dari Deli, Sumatera Utara.

  Dan seorang lagi berpihak kepada `Kaum Muda’, beliau ialah Haji Abdul Karim Amrullah (ayah kepada Prof. Dr. Hamka).

  Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau berpihak kepada Syeikh Hasan Ma’sum (Kaum Tua). Bahkan dalam satu kenyataannya Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau menolak sumber asal pegangan Haji Abdul Karim Amrullah (Kaum Muda) yang menurut beliau telah terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Taimiyah (661 H/1263 M – 728 H/1328 M), yang ditolak oleh golongan yang berpegang dengan mazhab.

  Syaikh Ahmad Khatib dengan tegas menulis Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Wahhabiyah yang diikuti oleh anak murid beliau [Syaikh Abdul Karim Amrullah] adalah sesat.

  Menurut Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, golongan tersebut sesat kerana keluar daripada fahaman Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah dan menyalahi pegangan mazhab yang empat. Antara tulisannya ialah ‘al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi Syubhati man qala Bid’ah at-Talaffuzh bian-Niyah’, ‘Nur al-Syam’at fi Ahkam al-Jum’ah’ dan lain-lain.

  Di antara nasihatnya: “Maka betapakah akan batal dengan fikiran orang muqallid yang semata-mata dengan faham yang salah dengan taqlid kepada Ibnu al-Qaiyim yang tiada terpakai qaulnya pada Mazhab Syafie. ……………Maka wajiblah atas orang yang hendak selamat pada agamanya bahawa dia berpegang dengan segala hukum yang telah tetap pada mazhab kita. Dan janganlah ia membenarkan akan yang menyalahi demikian itu daripada fatwa yang palsu.”

  Memang tidak seluruh pemahaman Syaikh Ibnu Taimiyah adalah keliru. Sebagian dari pemahaman beliau turut mempengaruhi dalam pendirian kalangan Muhammadiyah.

  Salah satu yang mengolah dan menfilter pemahaman Syaikh Ibnu Taimiyah adalah ulama dari kaum "muda" yakni Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan Buya Hamka.

  Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Soerjopranoto, Haji Fachrudin, AR Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal.

  Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Ia mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Ia menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.

  Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

  Menulis buku mengenai tasawuf bagi Buya Hamka (1908-1981), semata-mata dilakukan untuk mengobati jiwa masyarakat modern yang semakin jauh dari nilai dan ajaran agama.

  “Buya Hamka menulis buku yang bertajuk `Tasawuf Modern` untuk mengobati jiwa masyarakat modern yang mengalami goncangan jiwa dan gangguan ruhani,” kata Kepala Kantor Masjid Agung Al Azhar, Amliwazir Saidi

  Amliwazir menjelaskan, tasawuf yang dimaksud oleh Hamka adalah membicarakan hakekat kebenaran Tuhan dengan cara bahwa manusia harus mengenal hakekat dirinya sendiri.

  Amliwazir menuturkan, Hamka mendefinisikan sufi sebagai meninggalkan budi pekerti yang tercela dan memasuki budi pekerti yang terpuji, berakhlak tinggi.

  Maka, lanjut Amliwazir, yang dimaksud dengan “Tasawuf Modern” oleh Hamka adalah mengembalikan akar tasawuf ke asalnya yang semula yaitu ajaran Al Qur`an dan As Sunnah.

  Ketua PBNU Dr Said Agil Shiroj dalam kesempatan terpisah, Kamis mengatakan, Hamka merupakan sosok yang menjadi pionir dalam penyebaran ilmu tasawuf secara nasional di Tanah Air.

  “Melalui buku `Tasawuf Modern`, Buya Hamka adalah yang pertama mengangkat tema tasawuf di tingkat nasional,” kata Said.

  Menurut Said, melalui karya tersebut tasawuf tidak lagi dikenal sebagai sekumpulan orang yang kumuh tetapi merupakan suatu pola pikir yang bisa diaplikasikan dalam zaman modern.

  Selain itu, ujar dia, banyaknya kutipan dari pemikiran Imam Al Ghazali dalam “Tasawuf Modern” juga mengindikasikan bahwa tasawuf Buya Hamka mengacu kepada Tasawuf Sunni.

  “Tasawufnya Buya Hamka adalah Tasawuf Sunni, bukan Tasawuf Falsafi apalagi Tasawuf Kejawen,” kata Said.

  Sumber:
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  5 comments:

  1. http://tabligh-sejarahmadzhabsyafii.blogspot.com/

   ReplyDelete
  2. Syaikh ahmad khatib memfatwa sesat ibn taimiyah dan ibn qoyyim?
   Innaillillahi..
   saya adalah orang bukittinggi dan mencintai syaikh ahmad khatib. alangkah beratnya perkataan anda, dengan berkata syaikh menyesatkan 2 orang ulama yang besar?
   Kalaupun ibegitu, bukanlah urusan kita yang masih dangkal agama ini untuk masuk kedalam perkara sesat dan menyesatkan, karena tulisan anda ini bisa menjadi jembatan kesesatan bagi umat muslim yang lain. Wallahu a'lam

   ReplyDelete
  3. Syaikh Ahmad khatib menetapkan sesat dalam hal mereka mneyelisihi pendapat para Imam Mazhab yang empat.

   ReplyDelete
  4. Mas Zon benar ttg Buya Hamka.
   karena ane besar dan sekolah di Mts Muhammadiyah. ane jadi segelintir saksi yg merasakan wibaya alm. Buya Hamka yg mewarnai Muhammadiyah/

   pemikiran alm. Buya Hamka membuat sebagian (walau bisa jadi jumlahnya tdk mayoritas, tapi signifikan pengaruhnya) warga atau simpatisan Muhammadiyah jadi tdk anti tasawuf, tdk alergi dgn madzhab, tdk memakai konsep bid'ah yg membabi buta macam rekan-rekan kita di salafi radikal, tdk hobi debat kusir tauhid asma wa shifat.

   bahkan warga Muhammadiyah yg kuliah di Al-Azhar Kairo , umumnya lebih moderat, sebagian mengacu ke Madzhab Asyairoh dlm Aqidah , dan beberapa menyatakan cenderung atau berpegang kpd madzhab Syafi'i dlm aqidah....berkat penelitian mereka, dan semangat ittiba' + anti taqlid buta. mirip dgn jalur yg sudah dirintis oleh alm. Buya Hamka.

   kalau tdk ada tokoh seperti Buya Hamka dan yg seafiliasi dgn-nya, tentu friksi Muhammadiyah dgn NU akan besar, dan bukan sekedar hanya di area khilfayiah furu'iyah macam qunut dan tarawih serta tawassul saja...melainkan bisa merembet ke area ushul macam tauhid asma wa shifat dsb...dan bisa merembet ke anti tasawuf.

   informasi saja, dlm thn 1990 an ke bawah, mayoritas sekolah Muhammadiyah memakai sifat 20 dlm pelajaran Aqidah. Mayoritas mengacu kpd sistematika Madzhab Asyairoh, walau dlm fiqih menyatakan tdk bermadzhab.
   entah bagaimana dgn kurikulum sekolah Muhammadiyah sekarang...ane sudah tdk mengikuti lagi.

   mayoritas warga Muhammadiyah memang tdk berqunut dan tarawih hanya 4-4-3....tapi kalau yg belajar tarjih, tdk akan radikal sekali seperti sebagian yg di Salafi Radikal. dan itu yg ane alami, sehingga justru sekarang ini ane to the point menyatakan kpd siapa pun cenderung kpd Madzhab Syafi'i....justru gara-gara disuruh guru di Muhammadiyah baca-baca buku, termasuk buku Majelis Tarjih, yg membuka mata cara orang beristinbath, sehingga bisa paham kenapa ada khilafiyah fiqih.

   mayoritas warga Muhammadiyah (tdk semua, tapi memang mayoritas bersikap seperti ini)...tdk mau periodisasi tahlilan (tdk anti tahlilan, tapi anti periodisasinya macam 3,7,40,100,haul, 1000).

   Tdk anti maulid kalau dlm arti peringatan dan tabligh, tapi anti maulid dlm arti perayaan maulidan, apalagi bila dgn model ngalap berkat yg banyak dilakukan di Jawa)

   itu yg ane alami sewaktu sekolah di Mts Muhammadiyah Bekasi.

   dan kembali ke Buya Hamka, beliaulah yg mengajarkan ke warga dan simpatisan Muhammadiyah utk silaturahmi bahkan belajar ke Ulama di luar Muhammadiyah, terutama NU dan haba-ib/'Alawiyyin.

   Justru berkat sikap Buya Hamka, dan juga sharing dari Koko ane dan teman-teman ane yg mengaji di Haba-ib/'Alawiyyin...ane jadi sering berkomunikasi baik silaturahmi atau via dunia maya...dgn komunitas Haba-ib/'Alawiyyin, terutama Majelis Rasulullah.

   namun memang sekarang warna Muhammadiyah berbeda, lantaran kebanyakan tdk sekolah di Al-Azhar, tetapi lebih banyak sekolah di Arab Saudi.

   mohon maaf bila kurang berkenan.
   ini komentar dari ane yg berasal dari komunitas muallaf Tionghoa, dan sempat sekolah di Muhammadiyah, lalu ngalor-ngidul ngaji dan baca buku dari berbagai komunitas muslim.

   Walloohu a'lam bis-showab.

   Wassalam - Nugon

   ReplyDelete
  5. tambahan, ini penuturan dari KH Yunahar Ilyas, ulama Muhammadiyah di Majelis Tarjih. beliau mengakui walau hasil tarjih Muhammadiyah memenangkan tarawih 4-4-3, namun alm. KH. Ahmad Dahlan tetap qunut shubuh, sholat tarawaih 23 roka'at (per 2-2 roka'at). Fiqihnya tetap Madzhab Syafi'i.

   Hanya saja memang ide (bukan semua pemikiran) dari Syeikh Muhammad Abduh dkk (bukan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab...karena secara umum, yg diambil adalah ide-ide dari tafsir al-Manar yg jelas karya Syeikh Muhammad Abduh), Ibnu Taimiyyah, banyak diambil sebagai masukan utk pembaruan, terlebih dgn melihat kondisi sosial masyarakat yg dirasa banyak yg harus diperbaiki.

   dan kebetulan menurut KH Ahmad Dahlan, ide-ide yg diambil tsb, relevan utk memperbaiki kondisi masyarakat.

   di luar pro-kontra, setuju atau tdk dgn langkah KH Ahmad Dahlan....
   di luar kontradiksi pemikiran Ibnu Taimiyyah, Syeikh Muhammad Abduh dkk....
   begitulah yg terjadi.
   dan begitulah KH Ahmad Dahlan.

   utk Mas Zon, mohon lebih sering sharing artikel yg bermanfaat dan membangun.
   ane butuh tambahan ilmu...moga-moga dpt pemahaman yg baik dari sharing Mas Zon.
   karena Mas Zon tholib atau bahkan ustadz.
   sedang ane ummiy, awam dan berasal dari komunitas muallaf Tionghoa.
   mohon maaf bila kurang berkenan.

   Wassalam-Nugon

   ReplyDelete

  Item Reviewed: Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Rating: 5 Reviewed By: Jass
  Scroll to Top